Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Databáze stáží

Kraj Obor

2.019 Organic Synthesis of Acridine Alkaloids

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: M.Sc Mohamed Hamissa
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: We will carry out total synthesis of certain acridine alkaloids with expected biological activities. The target compounds will be obtained via many chemical reaction steps using the knowledge of organic chemistry. Finally, the desired compounds will be introduced to several in-vitro biological tests to explore their biological activities.
POZNÁMKA: the language of communication is English.

2.020 Studium biologicky aktivních heterocyklických sloučenin

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jaroslav Šebestík
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Během stáže se pokusíme připravit nebo izolovat biologicky aktivní heterocyklické sloučeniny. Strukturu těchto sloučenin budme studovat pomocí různých spektroskopických metod: NMR, MS, UV-Vis, IR, Raman, CD, VCD, ROA. Pokusíme se studovat i schopnost těchto látek vázat se k biopolymerům jako jsou DNA, proteiny a polysacharidy.
POZNÁMKA: Plnoletí studenti jsou preferováni.

2.023 Nitrotyrosin a struktura neurodegenerativních peptidů.

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Petr Niederhafner
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Budeme se zabývat přípravou peptidů obsahujících nitrotyrosiny i jiné modifikované tyrosiny. Následně by měly být změreny fyzikální vlastnosti připravených látek za učelem získání informaci o jejich struktuře.

2.025 Studium průběhu chemických reakcí pomocí Ramanovy spektroskopie

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Michal Bláha
INSTITUCE: Ústav makromolekulární chemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Jako Michaelova adice je v současné organické syntéze označována celá řada nukleofilních adicí na C=C vazbu se sníženou elektronovou hustotou. Tyto reakce vedou ke vzniku C–C, C–O, C–S či C–N vazeb. Aza-Michaelovy adice, tj. adice aminů, jsou využívány v polymerní chemii při přípravě polymerních prekurzorů či při přípravě polymerních sítí. Stážista/stážistka se bude zabývat studiem průběhu (rychlosti) aza-Michaelových adicí za použití Ramanovy spektroskopie. S touto metodou se seznámí na úvod stáže.

2.026 Vodivé polymery: Příprava polyanilinu a studium jeho vlastností

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Michal Bláha
INSTITUCE: Ústav makromolekulární chemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Vodivé polymery se svými vlastnostmi nacházejí na pomezí mezi běžnými (tj. nevodivými) polymery a polovodiči či kovy. Velký aplikační potenciál polyanilinu plyne z toho, že v závislosti na oxidačním stavu a protonaci může být jak vodivý, tak nevodivý. Stážistka/stážistka se seznámí s přípravou polyanilinu a metodami studia jeho struktury a vlastností (UV/vis spektroskopie, vibrační spektroskopie, měření elektrické vodivosti, …). Téma je vhodné pro zájemce/zájemkyni o chemii majícího/mající kladný vztah k fyzice.

2.027 Syntéza CaCO3 v přítomnosti anorganických aditiv

Chemie Kraj Vysočina

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Radek Ševčík, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav teoretické a aplikované mechaniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Syntéza polymorfů CaCO3 z koncentrovaných roztoků solí v přítomnosti anorganických aditiv a studium chemicko-fyzikálních vlastností připravených precipitátů pomocí moderních instrumentálních technik.

2.031 Molekulové modelování atmosférických procesů

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Malé ledové a aerosolové částice hrají klíčovou roli ve fyzice a chemii zemské atmosféry. Jejich povrch katalyzuje rozličné chemické reakce, které přispívají ke změně klimatu. K růstu nanočástic dochází při srážkách s molekulami vyskytujícími se v jejich okolí, typickým příkladem je samozřejmě voda a dále skleníkový plyn methan, NOx a halogenovodíky, podílející se na tvorbě ozónové díry, a těkavé organické sloučeniny. Míra záchytu na povrchu nanočástice silně závisí na povaze molekuly a je důležité proces pochopit na molekulové úrovni. Metodami teoretické chemie budeme studovat záchyt těkavých organických sloučenin, např. isoprenu, produktů jeho oxidace a methanolu na vodních klastrech s obsahem kyseliny dusičné, abychom co nejvěrněji vystihli podmínky ve stratosféře. Dále se budeme zabývat možností přenosu protonu mezi zachycenými molekulami, konktrétně karboxylovými kyselinami a alkoholy. Výsledky výpočtů budeme diskutovat s experimentálními spolupracovníky a pokusíme se interpretovat naměřená spektra. V širším kontextu celá práce přispěje k pochopení molekulové podstaty růstu nanočástic a reakcí probíhajících na jejich povrchu.

2.032 Syntéza nosičů léčiv

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Tomáš Urbánek
INSTITUCE: Ústav makromolekulární chemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž je koncipovaná tak, aby si student v praxi vyzkoušel vědecký přístup k práci. Jeho úkolem bude syntetizovat polymerní nosiče léčiv na bázi polykaprolaktonu a z nich připravit nanočástice. Tyto formulace budou sledovány pro jejich biologickou aktivitu. Nedílnou součástí práce bude i charakterizace připravených polymerních nosičů především pomocí rozměrově vylučovací chromatografie a nanočástice rozptylovými metodami.

2.033 Stříbrné nanočástice z mikrovlnky

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Štěpán Stehlík, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stříbrné nanočástice jsou atraktivní nanomateriál zejména z pohledu antibakteriálních a katalytických vlastností. Jednoduchost jejich přípravy láká k experimentům, při kterých jsou stříbrné nanočástice připravovány netradičními postupy a pomocí netradičních reakčních činidel, chemikálií. V rámci této stáže se student/ka pokusí připravit stříbrné nanočástice pomocí přírodních a běžně dostupných redukčních látek jako například ovocný cukr (fruktóza), vitamín C (kyselina askorbová), instantní káva či vrbový extrakt (polyfenoly). Příprava nanočástic bude probíhat v mikrovlnné troubě. Cílem stáže je ověřit možnosti přípravy stříbrných nanočástic pomocí výše naznačených postupů, identifikace faktorů ovlivňující zejména výslednou velikost, jejich charakterizace zejména pomocí skenovacího elektronového mikroskopu a nalezení optimálního postupu přípravy stříbrných nanočástic stabilních ve vodě.
POZNÁMKA: Stáž je možné vést i v angličtině, zde je anotace: Silver nanoparticles is attractive nanomaterial namely in respect to their antibacterial or catalytic properties. Relative easiness of their preparation attracts to prospect non-conventional methods of their preparation by using non-conventional chemical reagents. Within this stay a student will attempt to synthesize silver nanoparticles by means of abundant natural reduction substances such as fruit sugar (fructose), vitamin C (ascorbic acid), instant coffee or willow extract (polyfenols). Silver nanoparticle synthesis will be carried out in a microwave oven. The aim of the stay is verification of successful preparation of the silver nanoparticles by means of above mentioned approaches, identification of factors influencing namely the silver nanoparticle size, their characterization by means of scanning electronic microscope, and to find optimal preparation route of silver nanoparticles stable in water.

2.045 Syntéza nanoporézních koordinačních polymerů

Chemie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Jan Demel, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Porézní koordinační polymery (metal-organic Framework, MOF) jsou nové materiály umožňující skladování plynů (např. H2 nebo methanu) nebo separaci plynů díky svým pórům. Možnost polymerizace organických spojovacích molekul s přechodnými kovy přináší nepřeberné množství nových struktur, velikostí a tvaru pórů. Většina z nich ovšem vykazuje nízkou stabilitu, především ve vodě popřípadě za zvýšené teploty. Cílem práce bude syntéza nových MOF struktur, které budou vykazovat vysokou stabilitu, především ve vodě. Toho bude dosaženo vhodnou volbou kombinace kovu a spojovací molekuly.

2.048 Spektroskopie a chemie plazmatu

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petr Kubelík, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Spektroskopie je fyzikální obor zabývající se studiem interakce záření s látkou. Dnes je běžně využívána např. při laboratorní chemické analýze vzorků nejrůznějšího složení. Princip spektrometrických metod spočívá v analyzování záření, které necháme projít vzorkem látky nebo je vzorkem vyzářeno. Ze získaného spektra můžeme usuzovat na kvalitativní i kvantitativní složení vzorku. Tím však možnosti spektroskopie zdaleka nekončí. Např. ze spekter plynů nebo plazmatu lze získat informaci také o jejich teplotě a to bez přímého kontaktu s měřící sondou. Spektroskopie umožňuje na rozdíl od mnoha jiných fyzikálních a chemických metod studovat také vysoce nestabilní látky (např. radikály a ionty), jejichž doba života je jen několik mikrosekund a ve větším množství je vůbec nelze připravit. To vše nám spektroskopie umožňuje zkoumat aniž bychom museli mít vzorek přímo v laboratoři. Vzhledem k tomu, že analyzováno je pouze záření, které se vzorkem interagovalo, můžeme studovat vlastnosti i velmi vzdálených objektů (např. hvězd, meteorů atd.). V průběhu stáže se student seznámí s experimentálními technikami používanými v naší laboratoři (infračervaná spektrometrie s Fourierovou transformací, UV/VIS spektrometrie, doutnavý a pulzní výboj, laserová ablace), osvojí si základy zpracování experimentálních dat, vyzkouší si také simulaci spekter na základě spektroskopických parametrů dostupných v databázích. Součástí stáže je i úvod do programování a jeho využití při zpracování a interpretaci experimentálních dat.

2.063 Development of a second-harmonic detection of crystals

Chemie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Alessandra Picchiotti
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 12
ANOTACE: Employing a femtosecond laser, the student will be involved in the development of an automatic detection system, which detects the second-harmonic signal from biological crystals (e.g. proteins) for characterization purposes.

2.064 Crystallization of pyrene for spectroscopy applications

Chemie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Alessandra Picchiotti
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: The student will develop a method for crystallizing 2-dimensional macroscopic crystals of pyrene (an organic small molecule), which will then be studied with our femto-second spectroscopy set-ups

2.068 Počítačové simulace mezimolekulových interakcí v proteinech

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: doc. RNDr Jan Řezáč, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Výpočetní chemie se zabývá počítačovým modelováním molekul a chemických systémů. V naší skupině se zbýváme zejména výpočty mezimolekulových interakcemí v biomolekulách které nachází uplatnění i v počítačovém návrhu léčiv. Po seznámení s metodami výpočetní chemie a základními softwarovými nástroji pro výpočty a vizualizaci molekul bude následovat vědecká část projektu - testování rychlých výpočetních metod v aplikaci na fragmenty proteinů. Získaná data mohou být později použita k dalšímu zlepšování výpočetních metod. Výpočty budeme provádět na výpočetním klastru UOCHB nebo v superpočítačovém centru. V případě zájmu a schopnosti samostatné práce je možné rozsah stáže dále rozšířit. Stáž je vhodná zejména pro studenta kterého zajímá jak chemie, tak počítače. Výhodou by byla zkušenost s linuxem a základy programování, není to ale nutné. Stáž není vhodná pro toho kdo očekává efektně vybuchující experimenty - počítačové simulace jsou méně dramatické, přesto však přináší zajímavé a důležité výsledky.

2.070 Jak na výuku chemie - experimentujeme v naší výukové laboratoři a tvoříme didaktické manuály k výuce chemie žáků ZŠ

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Didaktická stáž pro zájemce, kteří se chtějí naučit, jak učit chemii zábavněji, než je obvyklé. Naučíme vás nejen dělat z vašeho pohledu "zábavné" experimenty, ale a to hlavně pochopit o jaký princip či jev se jedná a naučíte se, jak toto vše předat dále. Není nic horšího, než kantor, který stojí před popsanou tabulí a hledá místo na poslední rovnici. Studenti opisují a opisují (a fotí na tablety), pak se biflují a biflují (bez toho, že něčemu rozumí) a po písemce či zkoušení, vše zapomenou. U nás nabízíme efektivní způsob příjmu znalostí: protože jsme vědci, tak učíme tím, co umíme dokonale - experimentem. Naši stážisté se v programu stáží seznámí se zajímavými chemickými tématy jak po stránce teoretické, tak hlavně, jak dané téma uchopit experimentálně. Naše didaktická stáž je naučí, či zdokonalí, jak sestavit rozumný experiment, aby podpořil teoretickou výuku a učinil ji nejen pochopitelnou a stravitelnou, ba co víc inspirující-záživnou-neodolatelnou. Budeš s námi experimentovat, navrhovat pokusy na různá témata a zkoušet si učit mladší žáky formou workshopů (výuka v ústavu, ve škole, mimoškolně-kroužek) a třeba jednou rozšíříš řídnoucí řady kantorů, co boj s byrokracií a nesmyslnou legislativou plnou zákazů nevzdali a do svých hodin stále nějaké ty experimenty zařazují.
POZNÁMKA: Budeme pracovat v týmu stážistů, stáž bude tedy probíhat společně v jednom termínu 1x měsíčně, studenti mohou být z celé ČR.

2.075 Chiroptická spektroskopie pro komplexy histidinu s kovy

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Jana Hudecová, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Život na Zemi je založen na chirálních molekulách, tj. těch co existují v zrcadlově symetrických formách, jako levá a pravá ruka. Toho využívá chiroptická spektroskopie, založená na interakci světla se zkoumaným vzorkem. V průběhu stáže tyto metody použijeme k získání informace o struktuře komplexů aminokyseliny histidinu s kovy. Zajímá nás to proto, že takové koordinační sloučeniny s kovem hrají důležitou roli v metaloenzymech. Práce může být podle dohody zaměřena na měření spekter, jejich interpretaci pomocí kvantově-chemických simulací, či obojí.

2.088 Klecové molekuly v samo-organizovaných strukturách

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr. Tomáš Baše, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Projekt je zaměřen na oblast samo-organizovaných monovrstev a využití klecových karboranových molekul s neobvyklou molekulovou architekturou - a s tím souvisejícími vlastnostmi - jako stavebních bloků pro nové a perspektivní materiály. Hlavním cílem stáže bude příprava zcela nového stavebního bloku a jeho následná kompletní charakterizace pokročilými metodamy včetně pokusů o vypěstování mono-krystalu pro strukturní analýzu. V rámci stáže bude věnována pozornost izomerním formám připraveného stavebního bloku, jejich symetrii a významu pro pochopení základních principů samo-organizace (self-assembly).

2.098 Příprava a charakterizace termoelektrických materiálů

Chemie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Miroslav Soroka
INSTITUCE: Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 20
ANOTACE: Stáž je určena pro zájemce o chemii (anorganická chemie, strukturní chemie) a fyziku (fyzika pevného stavu), který se chtějí seznámit se základními postupy přípravy a charakterizace v oblasti materiálové chemie. Uchazeč se bude aktivně účastnit přípravy a výzkumu materiálů, u kterých je pozorovaný termoelektrický jev - konverze teplotního rozdílu na elektrické napětí a naopak. Tento jev se používá ke generování elektřiny z odpadního tepla, k měření elektřiny, nebo k chlazení objektů. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Termoelektrick%C3%BD_jev).

2.103 Transformace atmosférických komponent pomocí UV záření

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Antonín Knížek
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Náplní stáže bude účast na výzkumu transformace atmosfér bohatých na oxid uhličitý pomocí UV záření na atmosféry nautárlního či redukovaného charakteru obsahující CO a methan. Simulace podobných jevů v laboratorních experimentech je základem při výzkumu planetární chemie se zaměřením na exoplanety a určování habitability objektů ve vesmíru. Stejné jevy jsou aplikovatelné i na atmosféru naší planety Země, kde tento proces může pomoci ke zpomalení globálního oteplování snížením hladiny CO2 ve vzduchu a zároveň produkci užitných látek jako je methan pro potřeby energetického odvětví. Použití sluneční energie jako motoru tohoto procesu by pak výrazně zefektivnilo výtěžnost tohoto procesu. Konkrétní zaměření jednotlivých experimentů pak závisí na zamýšlené aplikaci výsledků do jednoho ze dvou výše nastíněných odvětví a lze je nastavit ve spolupráci s potřebami či přáními studenta.

3.006 Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Alexey Bubnov
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Úkolem této stáže je studium mezomorfních vlastností nových termotropních kapalných krystalů s protáhlými molekulami, vytvářejícími vrstevnaté smektické fero- a antiferoelektrické fáze. Cílem studia je přispět k lepšímu porozumění vztahu mezi objevem kapalně krystalické fáze a molekulární strukturou určitého typu pokročilých organických materiálů. Jako hlavní experimentální metody budeme využívat pozorování a interpretaci charakteristických textur různých fází v polarizovaném světle optického mikroskopu a určování teplot fázových přechodů metodou diferenční skenovací kalorimetrie.