Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Databáze stáží

Kraj Obor

2.047 Spektroskopie a chemie plazmatu

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petr Kubelík, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Spektroskopie je fyzikální obor zabývající se studiem interakce záření s látkou. Dnes je běžně využívána např. při laboratorní chemické analýze vzorků nejrůznějšího složení. Princip spektrometrických metod spočívá v analyzování záření, které necháme projít vzorkem látky nebo je vzorkem vyzářeno. Ze získaného spektra můžeme usuzovat na kvalitativní i kvantitativní složení vzorku. Tím však možnosti spektroskopie zdaleka nekončí. Např. ze spekter plynů nebo plazmatu lze získat informaci také o jejich teplotě a to bez přímého kontaktu s měřící sondou. Spektroskopie umožňuje na rozdíl od mnoha jiných fyzikálních a chemických metod studovat také vysoce nestabilní látky (např. radikály a ionty), jejichž doba života je jen několik mikrosekund a ve větším množství je vůbec nelze připravit. To vše nám spektroskopie umožňuje zkoumat aniž bychom museli mít vzorek přímo v laboratoři. Vzhledem k tomu, že analyzováno je pouze záření, které se vzorkem interagovalo, můžeme studovat vlastnosti i velmi vzdálených objektů (např. hvězd, meteorů atd.). V průběhu stáže se student seznámí s experimentálními technikami používanými v naší laboratoři (infračervaná spektrometrie s Fourierovou transformací, UV/VIS spektrometrie, doutnavý a pulzní výboj, laserová ablace), osvojí si základy zpracování experimentálních dat, vyzkouší si také simulaci spekter na základě spektroskopických parametrů dostupných v databázích. Součástí stáže je i úvod do programování a jeho využití při zpracování a interpretaci experimentálních dat.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.059 Vodivé polymery: Příprava polyanilinu a studium jeho vlastností

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Michal Bláha
INSTITUCE: Ústav makromolekulární chemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Vodivé polymery se svými vlastnostmi nacházejí na pomezí mezi běžnými (tj. nevodivými) polymery a polovodiči či kovy. Velký aplikační potenciál polyanilinu plyne z toho, že v závislosti na oxidačním stavu a protonaci může být jak vodivý, tak nevodivý. Stážistka/stážistka se seznámí s přípravou polyanilinu a metodami studia jeho struktury a vlastností (UV/vis spektroskopie, vibrační spektroskopie, měření elektrické vodivosti, …). Téma je vhodné pro zájemce/zájemkyni o chemii majícího/mající kladný vztah k fyzice.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.060 Studium průběhu chemických reakcí pomocí Ramanovy spektroskopie

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Michal Bláha
INSTITUCE: Ústav makromolekulární chemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Jako Michaelova adice je v současné organické syntéze označována celá řada nukleofilních adicí na C=C vazbu se sníženou elektronovou hustotou. Tyto reakce vedou ke vzniku C–C, C–O, C–S či C–N vazeb. Aza-Michaelovy adice, tj. adice aminů, jsou využívány v polymerní chemii při přípravě polymerních prekurzorů či při přípravě polymerních sítí. Stážista/stážistka se bude zabývat studiem průběhu (rychlosti) aza-Michaelových adicí za použití Ramanovy spektroskopie. S touto metodou se seznámí na úvod stáže.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.065 Chemií k objasnění zločinu

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Magda Zlámalová
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž je určena studentovi, který se zajímá o přírodní vědy – především chemii - a chce se zapojit do popularizačního týmu s cílem zatraktivnění hodin chemie. Během stáže bude student tvůrcem kriminálního případu a zároveň se stane jeho řešitelem v roli pracovníka forenzní laboratoře. Náplní práce tak budou nejen laboratorní experimenty ve formě základních důkazových a forenzních analýz, ale i kreativní tvorba vlastního případu. Práce bude koncipována s důrazem na jednoduchost experimentů a materiálovou i finanční nenáročnost. U stážisty se předpokládá schopnost samostatné práce, dobré komunikační schopnosti, aktivní přístup a kreativita (slohová obratnost a výtvarný talent vítané).

OBSAZENÁ STÁŽ

2.066 Názorná chemie aneb učme se experimentem!

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Monika Klusáčková
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž je určena studentům, kteří se zajímají o přírodní vědy, především chemii. Student bude zapojen do týmu vytvářejícího programy založené na zajímavých experimentech za účelem zatraktivnění výuky. U stážisty se předpokládá kreativita, schopnost samostatné práce a dobré komunikační schopnosti. V průběhu stáže budou vytvářeny zábavné, časově i finančně nenáročné úlohy s důrazem na vysvětlení základních principů pomocí experimentů. Hlavním výstupem stáže bude zpracování úloh do pracovních listů s řadou opakovacích cvičení.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.083 Studie DNA s pomocí spektroskopických metod

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Monika Krupová
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: DNA jako makromolekula nosící dědičnou informaci v živých organizmech zaujímá v buňce několik 3D struktur. Za základní formy dvoušroubovice DNA se považují pravotočivé B-, A- a levotočivá Z-forma. V této práci budeme zkoumat jednotlivé formy DNA a přechody mezi nima pomocí technik chiroptické spektroskopie.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.085 DNA packaging in living cells: in vitro and in silico studies of DNA compaction

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr Valery Andrushchenko
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: DNA is a very long molecule. The length of DNA contained in only one human cell is about 2 meters. However, the nature managed to pack it all inside a tiny cell nucleus by means of many-fold compacting. The mystery of DNA packing for storage of genetic information and unpacking for transferring the information from DNA to RNA and further to proteins is far from being solved. We study the phenomenon of DNA compaction using the newest spectroscopic and microscopic methods (vibrational circular dichroism (VCD), Raman optical activity (ROA), circularly polarized microscopy) and advanced computer modeling. The student will become familiar with spectroscopic studies of different levels of DNA structural organization (from double-helix to supramolecular compact states) using infrared spectroscopy, Raman scattering, VCD and ROA spectroscopy, circular dichroism and other spectroscopic techniques as well as optical, fluorescent and atomic force microscopy. Introduction to computer modeling of different DNA structures and their spectra will be also included in the training.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.095 Příprava a charakterizace nanomateriálu pro sorpci organických polutantů

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Monika Motlochová
INSTITUCE: Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Během stáže se zapojíš do běžného dne u nás v oddělení, kde momentálně během své doktorské práce vyvíjím nanomateriál skládající se z nanočástic oxidu titaničitého se specifickými sorpčními vlastnostmi. Naučíme Tě pracovat v laboratoři, vyzkoušíš si charakterizaci připravených materiálů a otestuješ jejich sorpčních vlastnosti. A závěrem Ti (snad) ukážeme, že pracovat ve vědě je prima!

OBSAZENÁ STÁŽ

3.024 Numerické simulace kosmického plazmatu

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Miroslav Horký, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Na počátku stáže se student seznámí se základy numerických simulací používaných ve fyzice plazmatu a zpracováním nasimulovaných dat. Po úspěšném zvládnutí základů budou studentovi přidělovány samostatné dílčí úkoly ve formě přípravy simulací a zpracování dat. Od zájemců o tuto stáž vyžaduji pouze zájem o programování a fyziku, ochotu učit se a elementární schopnost práce s počítačem.
POZNÁMKA: Obor stáže: Fyzikální numerické simulace

OBSAZENÁ STÁŽ

3.029 Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Alexey Bubnov
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Úkolem této stáže je studium mezomorfních vlastností nových termotropních kapalných krystalů s protáhlými molekulami, vytvářejícími vrstevnaté smektické fero- a antiferoelektrické fáze. Cílem studia je přispět k lepšímu porozumění vztahu mezi objevem kapalně krystalické fáze a molekulární strukturou určitého typu pokročilých organických materiálů. Jako hlavní experimentální metody budeme využívat pozorování a interpretaci charakteristických textur různých fází v polarizovaném světle optického mikroskopu a určování teplot fázových přechodů metodou diferenční skenovací kalorimetrie.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.030 Optoelektronické vlastnosti diod na bázi tenkovrstvého hydrogenovaného amorfního křemíku obohaceného nanočásticemi

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Tenkovrstvé PIN diody na bázi hydrogenovaného amorfního křemíku obohaceného nanočásticemi připravené ve Fyzikálním ústav AV ČR, v. v. i. budou charakterizovanány měřením teplotní závislosti volt-amperových charakteristik a měřením elektroluminescenčních spekter v infračervené oblasti spektra. Cílem je ukázat možnosti těchto diod v aplikacích jako jsou velkoplošné sluneční články, infračervené detektory záření a infračervené eletroluminescenční diody. Student se naučí pracovat s měřícími přístroji: Funkční generátor Keithley 3390, pikoampérmetr Keithley 6485, kryostat Oxford Instruments Optistat DN-1, spektrometr Horiba H20IR a optický mikroskop MTM409. Součástí projektu je školení o bezpečnosti práce a práce s tekutým dusíkem pod dohledem školitele. Naměřená data budou vyhodnocována v programu Wolfram Mathematica.
POZNÁMKA: Literatura: Kolektiv autorů, „Dioda, tranzistor a tyristor názorně“, přeložil V. Suchánek, 3. vydání, SNTL, Praha 1987

OBSAZENÁ STÁŽ

3.033 Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Student bude participovat na vývoji fosforových materiálů, které mají předpoklady k využití při konstrukci laditelného zdroje bílého světla - chytré LEDky. Nejzajímavější fosfory pak bude aplikovat přímo na budicí LED zdroje a zkoumat jejich optické vlastnosti.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.036 Diamantové fotonické krystaly

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Lukáš Ondič, PhD.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Fotonické krystaly jsou nanostruktury tvořené pravidelně uspořádanými objekty. V přírodě dávají barvu například křídlům některých motýlů nebo i kůži chameleona a to díky tomu, že odrážejí jen jisté vlnové délky světla. V laboratoři lze tyto struktury vyrobit na povrchu řady materiálů pomocí kombinace elektronové litografie a chemického leptání. V tomto projektu se zaměříme na modelování, přípravu a optickou charakterizaci fotonických krystalů na diamantu. Budeme zkoumat hlavně změnu barvy dopadajícího světla (optické odezvy) v závislosti na okolním prostředí.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.055 S elektronovým mikroskopem na stopě nanočásticím v nanoproduktech

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Řada dnes běžně dostupných výrobků (ponožky, impregnační spreje, zubní pasty, kosmetické krémy, sportovní náčiní apod.) obsahuje nanočástice či nanostruktury, díky nimž tyto produkty získávají lepší vlastnosti než výrobky, které je neobsahují. Mají např. antibakteriální efekt, jsou vodoodpudivé, chrání před UV, zvyšují pevnost produktu apod. Velikost nanočástic je však natolik malá, že je nemůžeme vidět okem ani světelným mikroskopem. V pátrání po nanočásticích může pomoci třeba skenovací elektronový mikroskop (SEM), což je přístroj s rozlišením až 1 nm! Tato stáž nabízí příležitost seznámit se blíže (teoreticky i prakticky) s tímto typem mikroskopu. Po zaškolení v práci se SEM bude stážista pátrat po přítomnosti, morfologii, příp. materiálovém složení nanočástic obsažených ve vybraných nanoproduktech. Cílem stáže bude tvorba a prezentace posteru, který shrne, jak vypadá a k čemu je dobré "nano" v produktech naší denní potřeby. Stáž je vhodná pro kreativního zájemce o přírodní vědy, kterého láká nejen vědecká práce, ale i popularizace vědy.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.063 Optická mikroskopie za hranicí možného

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Marek Piliarik, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 16
ANOTACE: Optický mikroskop je jednoduchý přístroj, jehož koncept zůstává už po staletí neměnný. V 21. století pomocí stejných principů pozorujeme objekty tak malé, že o nich i největší mozky 20. století tvrdily, že je lidstvo nikdy nespatří. Student se bude na našem pracovišti podílet na pozorování jednotlivých molekul motorových proteinů, které v buňkách vykonávají mechanickou práci. V rámci výzkumu získá zkušenost s lasery, optickými soustavami, ale i přípravou chemických vzorků a jednoduchých biochemických reakcí. Konkrétní náplň práce se bude řídit zájmem studenta.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.073 Zpracování dat ze srážek v urychlovači LHC

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Experiment ATLAS měří srážky protonů na Velkém hadronovém urychlovači LHC v mezinárodní organizaci pro částicovou fyziku CERN. Nejznámějším objevem je pozorování Higgsova bosonu. Část reálných dat byla uvolněna všem zájemcům. V rámci stáže se student seznámí s nástroji na zpracování dat a bude moci vytvořit vlastní zjednodušenou analýzu poskytnutého vzorku dat.
POZNÁMKA: Práce je vhodná pro studenty se zájmem o fyziku a výpočetní techniku.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.079 Elektrony a fotony v polovodičových nanostrukturách

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jan Grym, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: S polovodičovými materiály a strukturami se dnes setkáváme ve všech oblastech života: od světla v našich domovech, přes elektroniku v moderních automobilech, solární panely na střechách domů, inteligentní elektrorozvodné sítě a senzory, chytré telefony a tablety, výkonné počítače, až po ultrarychlé optické komunikace. Rozměry polovodičových struktur se neustále zmenšují. Snažíme se pochopit chování elektronů a fotonů v polovodičových nanostrukturách, abychom zlepšili stávající elektronické a fotonické součástky nebo mohli navrhnout nové. Zaměřujeme se na přípravu polovodičových nanotyček o rozměrech v řádu desítek až stovek nanometrů. Využíváme unikátní nanotechnologický a nanodiagnostický přístroj s elektronovým mikroskopem s vysokým rozlišením až jednoho nanometru, fokusovaným svazkem Ga iontů, injekčním systémem plynů a řadou detektorů sekundárních a zpětně odražených elektronů a rentgenova záření. Přístroj umožňuje modifikovat podložku elektronovým a iontovým svazkem v oblastech o velikosti desítek nanometrů a ovlivňovat tak umístění nanoobjektů na podložce. Ve spojení s injekčním systémem plynů a s nanomanipulátorem pak lze na nanoobjektech připravovat elektrické kontakty přímo v elektronovém mikroskopu.
POZNÁMKA: Nabízíme možnost zapojit se do výzkumu v našem týmu i nad rámec osmi hodin stáže pod hlavičkou Otevřené vědy.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.081 How to look at a single molecule?

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr Jack Hellerstedt
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Student will be exposed to the experimental fundamentals of contemporary surface science: ultrahigh vacuum, low temperature scanning tunneling microscopy, e.g., the tool for taking real pictures of atoms and molecules. In addition, they will be involved in the computer programming necessary for data analysis, with an eye towards the broader problem solving this skill set offers.
POZNÁMKA: Happy to make adjustments based on background/ skill level of anyone interested.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.108 Lví řev za hranicí zemské magnetosféry

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. David Píša
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Proud nabitých částic ze Slunce, který se šíří meziplanetárním prostorem nadzvukovou rychlostí, se nazývá sluneční vítr. Před zemskou magnetosférou, která tvoří tomuto toku překážku, dochází k zpomalení slunečního větru a vzniku přechodové oblasti, která se též nazývá magnetosheath. V magnetosheathu dochází k zesílení magnetického pole a zvýšení teploty částic plazmatu. Typicky se v této oblasti vyskytují různé druhy nestabilit, které mohou dát vzniknout elektromagnetickým vlnám. Nejintenzivnějšími elektromagnetickými vlnami v oblasti magnetosheathu jsou kruhově polarizované pravotočivé vlny vlny ve frekvenčním pásmu okolo 100 Hz. Když si jejich objevitelé tyto vlny převedli na zvuk, připomínaly jim řev lvů a proto se těmto vlnám říká též lví řev. Náplní projektu bude vizuálně identifikovat emise typu lví řev v časově-frekvenčních spektrogramech naměřených přístroji STAFF-SA na palubě družic CLUSTER během jejich průletů oblastí magnetosheathuZískané výsledky budou použity pro statistickou studii z více než 15 let pozorování. Tyto výsledky doplní naše poznatky o procesech v této přechodové oblasti.

OBSAZENÁ STÁŽ

3.112 Pozorování polovodičových nanostruktur

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jan Vaniš, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: S miniaturizací a vývojem nových polovodičových nanostruktur roste i požadavek na jejich následnou charakterizaci. V současné době nejvíce využívané metodiky v této oblasti jsou skupina mikroskopií skenující sondou (SPM) a charakterizace/modifikace elektronovým (SEM) či iontovým svazkem (FIB). V rámci projektu nabízíme možnost podílet se na vývoji a testování měřících zařízení pro charakterizaci v našem ústavu vyrobených polovodičových nanostruktur; přípravě vzorků na unikátním nanotechnologickém a nanodiagnostickém přístroji s elektronovým mikroskopem s vysokým rozlišením, fokusovaným svazkem Ga iontů, hmotnostním spektrometrem sekundárních iontů a injekčním systémem plynů; získání dovedností se standardně používanými mikroskopickými metodami jako je mikroskopie atomárních sil (AFM), skenovací tunelová mikroskopíe (STM) a skenovací elektronová mikroskopie (SEM).
POZNÁMKA: Nabízíme možnost zapojit se do výzkumu v našem týmu i nad rámec osmi hodin stáže pod hlavičkou Otevřené vědy.

OBSAZENÁ STÁŽ