Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Databáze stáží

Kraj Obor

1.091 Jaké karotenoidy se najdou v kapradinách, a dají se kapradiny jíst?

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Lenka Langhansová
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 16
ANOTACE: Karotenoidy jsou fotosyntetická barviva, jejichž zásadní přínos v potravě spočívá v antioxidačním působení. To znamená, že chrání buňky před poškozením volnými radikály. Různé druhy karotenů jsou zkoumány v souvislosti s prevencí různých typů rakoviny, kardiovaskulárních chorob, makulární degenerace aj. Přirozeně se vyskytující karotenoidy mají mnohdy větší pozitivní účinek a ochranný efekt než syntetické doplňky s β-karotenem, který blokuje vstřebávání ostatních karotenoidů. Karotenoidy jsou tedy důležitou složkou potravy, a proto rozšíření jídelníčku o potraviny bohaté na tyto látky může být významným přínosem. Jedním z potenciálních nových zdrojů karotenoidů mohou být výhonky kapradin. V Evropě a Americe se pouze ojediněle využívá pár druhů. U kapradiny pštrosí, která patří mezi nejčastěji konzumované druhy ve světě byl prokázán unikátní nutriční potenciál. Otázkou tedy je, zda i další evropské druhy kapradin mohou být z hlediska nutričních hodnot pro nás zajímavé. Je také známo, že tradičně jsou některé kapradiny využívány v medicíně pro svůj obsah farmakologicky aktivních sekundárních metabolitů. Najdou se mezi evropskými druhy kapradiny se zajímavou biologickou aktivitou?

OBSAZENÁ STÁŽ

1.100 Víte, kde bereme energii? Přijďte to zjistit!

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jana Kovalčíková
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Mitochondrie jsou buněčné organely často přirovnávané k „buněčným elektrárnám“. Můžeme říci, že jsou světem celé řady fascinujících dějů, kterých se účastní mnoho molekul, proteinů a jejich komplexů. Část potravy, kterou přijímáme, je v mitochondriích přeměňována na energii ve formě molekul ATP. Tato energie je nezbytná pro další děje v našem organismu, a proto je s defekty mitochondrií spojena celá řada velice vážných chorob. Jejich případná terapie by byla příslibem lepšího života pro mnoho pacientů. Přijďte se podílet na objasňování funkce mitochondrií, zjistit, co se stane, když vypneme některý z genů pro mitochondriální proteiny u zvířecích modelů. Budete mít možnost porovnat zvířecí modely chorob pomocí celé řady biochemických a molekulárně biologických metod, kterými můžete prozkoumat mitochondrie a jejich funkci. Uvidíte, jak to na vědeckém pracovišti chodí a zda by se vám v budoucnu taková životní cesta líbila.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.101 Odkud se vzala zlatá rybka? Zkoumání skryté rozmanitost našich ryb

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Karasi rodu Carassius jsou na jednu stranu všem dobře známé ryby, avšak první výsledky genetiky z území České republiky ukazují, že na první pohled morfologicky si podobné ryby ve skutečnosti zahrnují různé druhy, hybridní formy a také různou ploidní úroveň. V rámci stáže se student/ka naučí pracovat se základními molekulárně-genetickými metodami (izolace DNA, PCR, fragmentační analýza a Sanger sekvenování na sekvenátoru) a přístupy geometrické morfometrie. Reprezentativní karasí populace máme připraveny v akváriích ÚŽFG AV ČR, v.v.i., v Liběchově. Kombinace obou metodických přístupů poskytnou důležité informace o diverzitě a rozšíření našich karasů.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.102 Proč nacházíme pouze samečky?: Studium původu jedné naši vzácné populace obojživelníků

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Skokani rodu Pelophylax zahrnují na našem území dva druhy a jeden hybridní taxon, kterým je skokan zelený. Ten je v podobě smíšených populací samečků a samiček rozšířen na našem území poměrně běžně, avšak populace jen se samečky byla dosud nalezena pouze v jedné oblasti. Dodnes víme pramálo o populační struktuře této populace, odkud se vzala a proč zde samičky nenacházíme. V rámci stáže se student/ka naučí pracovat se základními molekulárně-genetickými metodami (izolace DNA, PCR, fragmentační analýza a Sanger sekvenování na sekvenátoru). Reprezentativní vzorky máme připraveny v ÚŽFG AV ČR, v.v.i., v Liběchově a další může student/ka získat přímo prací v terénu. Aplikace přístupů ochranářské genetiky poskytnou důležité informace o charakteristice populace a napomůže její ochraně.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.105 Jak kvasinkové buňky reagují na stres?

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Katarína Vaškovičová
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Kvasinky jsou jednobuněčně mikroorganismy, které se pro své schopnosti kvašení hojně využívají v potravinářském a biotechnologickém průmyslu. V projektu se zaměříme na plasmatickou membránu kvasinek, která je v kontaktu s vnějším prostředím. Tato polopropustná membrána je zodpovědná za vnímání podmínek, ve kterých se kvasinka nachází. Cílem projektu je pomoci při objasňování mechanismů vnímání změn vnějších podmínek, včetně různých stresů, na úrovni plasmatické membrány. Budeme pozorovat živé kvasinkové buňky pod konfokálním fluorescenčním mikroskopem a následně zpracovávat data pomocí specializovaného softwaru na analýzu mikroskopických obrázků.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.110 Diagnóza: rakovina zákeřná

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Andrea Brázdová, Ph.D.
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Rakovina prostaty je nejčastějším onkologickým onemocněním mužů v České republice. Výskyt karcinomu prostaty vzrůstá s věkem, ohroženi jsou zejména muži ve věku nad 50 let. I přes pokrok v oblasti protinádorových terapií jsou hlavní překážky spíše spjaty s metastázemi než primárními nádory. Rychlý růst a rychlá proliferace související s nádorem jsou metabolicky náročné. Aby bylo možné udržet vysokou energetickou spotřebu, mnoho rakovinných buněk závisí na funkční mitochondriální respiraci, jelikož jsou to právě mitochondrie, které jsou považované za energetické generátory buněk. V rámci stáže se zaměříme na proliferaci, metabolismus a dýchání rakovinných buněk, budeme se snažit růst zastavit pomocí léčiv nebo probudit imunitní systém z letargie a podpořit náležitou reakci vedoucí k likvidaci nádorových buněk. Jako model zvolíme metastatické nádorové buněčné linie.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.111 Testování nových markerů spermií pro cílenější diagnostiku jejich kvality.

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D.
INSTITUCE: Biotechnologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 12
ANOTACE: Statistiky WHO opakovaně ukazují, že kvalita spermií u současné populace má klesající tendenci. Z tohoto důvodu je potřeba provádět hodnocení kvalitativních parametrů spermií na základě objektivních markerů, které zvýší úspěšnost predikce jejich fertilizační schopnosti. Cílem stáže bude testovat, za použití specifických monoklonálních protilátek, nové kandidátní proteinové markery detekujících poškození spermií za účelem zpřesnění tohoto typu diagnostiky v praxi.
POZNÁMKA: Výzkumné centrum BIOCEV leží přímo na okraji Prahy a je dostupné MHD.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.001 Elektrochemický výzkum reakce ftalaldehydu s vybranými aminy

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Ftalaldehyd se v medicíně používá pro desinfekci plastů, ale detailní mechanismus tohoto procesu známý není. Toto téma je součástí širšího projektu a přispěje k objasnění a k zobecnění reaktivity aromatických dialdehydů s nukleofily. Experimentálně půjde o elektrochemickou studii kinetiky kondenzační reakce (a následných chemických dějů), a o izolaci a identifikaci intermediátů a produktů. Student se seznámí se standardními elektrochemickými metodami základního výzkumu, s měřením UV-vis spekter, a s laboratorní technikou při izolaci produktů.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.002 Study lanthanide-tagged proteins by vibrational optical activity spectroscopy

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr Tao Wu
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 12
ANOTACE: In this project, we will combine synthesis chemistry, vibrational optical activity spectroscopy and molecular dynamics calculations to structure studies of selected proteins (peptides) tagged by lanthanides.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.003 Studium biologicky aktivních heterocyklů

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jaroslav Šebestík
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Heterocyklické sloučeniny představují významné třídy biologicky aktivních látek. V rámci stáže se zaměříme na syntézy deriváty akridinů, které mají potenciál léčit prionové a jiné neurodegenerativní onemocnění. Připravené deriváty budou charakterizovány analytickými metodami jako je kapalinová chromatogrfie, nukleární magnetická rezonance, hmotnostní spektrometrie, fluorescenční spektroskopie, Ramanova spektroskopie a Ramanova Optická Aktivita.
POZNÁMKA: Stáž je vhodná pro plnoleté studenty

OBSAZENÁ STÁŽ

2.004 Synthesis and spectroscopic studies of glyco-peptides

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr Tao Wu
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 12
ANOTACE: In this project, we will synthesis selected glyco-peptide and study their binding sites with lanthanides for the development of optical probes.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.005 Spektroskopické studie organických a přírodních barviv

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jaroslav Šebestík
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Student si vyzkouší konstrukci vlastního VIS spektrometru. Tento přístroj použije pro analýzu přírodních barviv a alkaloidů, které si sám vyextrahuje z rostlin. Zároveň bude možné srovnání efektivity studentem sestaveného přístroje s běžnými komerčními nástroji dostupnými v naší laboratoři.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.006 Vznik života na Marsu: výzkum účinků marťanského meteoritu Nakhla na chemickou syntézu biomolekul

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Současný výzkum vzniku biomolekul, základních stavebních kamenů pro formování polymerů důležitých pro vznik života, ukazuje výrazné katalytické účinky železo obsahujících minerálů. Ty jsou typické pro Mars a je otázkou, zda se v dostatečné koncentraci vyskytovaly také na rané Zemi. Nedávno bylo ukázáno, že na Marsu může fotochemicky vznikat methan bez přítomnosti života a tento plyn tak není markerem dokazujícím potencionální výskyt baktérií na Marsu či jakékoliv terestrické exoplanetě. V minulosti však na Marsu patrně život vznikl ( http://vesmir.cz/2017/10/08/jsme-opravdu-sami/ ), ovšem jedině za předpokladu, že se podmínky shodovaly s prostředím Země. V současné době naše laboratoř získala vzorek velmi vzácného druhu meteoritu Nakhla pocházejícího z Marsu. Cílem práce bude provést vybrané chemické reakce potvrzené v předchozích výzkumech jako potencionálně slibné mechanismy syntézy biomolekul na rané Zemi, také v přítomnosti původní marťanské horniny.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.008 Nové galektinové inhibitory

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jakub Kaminský, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Sacharidy, kromě své funkce jako zdroj energie, či "konstrukční materiál", se v živých organismech účastní řady důležitých dějů, u kterých je nutné specifické rozpoznávání sacharidových molekul. To zahrnuje například vazbu na lektiny (proteiny, které vážou sacharidy). Lektiny řídí různé biologické procesy v těle, například buněčnou interakci, fertilizaci, adhezi a virulenci patogenů, či jsou důležitým faktorem při rakovinném bujení. Projekt je součástí širšího programu, který má za cíl nalézt látky strukturně podobné přirozeným sacharidům, jež by se specificky vázaly na galektiny (třída lektinů) a inhibovaly jejich funkci. V projektu budeme vyvíjet teoretický model založený na metodách molekulového modelování pro racionální design vhodných galektinových inhibitorů.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.012 Studium struktury a chování cukrů optickými metodami

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Cukry jsou jedním ze základních kamenů živé hmoty. Jejich struktura a interakce s prostředím se však na molekulární úrovni dají studovat poměrně obtížně. My vyzkoušíme moderní metody chirální spektroskopie, která je mimořádně citlivá na změny struktury cukrů a polysacharidů . V minulosti jsme v rámci Otevřené vědy například zjistili, jak pomocí ní zjišťovat složení medu (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jrs.4960/full).

OBSAZENÁ STÁŽ

2.017 Vliv oxidačního stresu na strukturu proteinů.

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: ing Petr NIEDERHAFNER
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Naše práce bude zaměřena na modifikace aminokyseliny tyrosinu, které jsou spojeny s problematikou oxidačního stresu. Půjde zejmena o dityrosin, nitrotyrosin a halogenované tyrosiny. Stáž bude sestávat z přípravy těchto modifikovaných aminokyselin, jejich zabudováváni do peptidového řetězce, měření optických vlastností.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.020 Syntéza nanoporézních koordinačních polymerů

Chemie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Jan Demel, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 16
ANOTACE: Porézní koordinační polymery (metal-organic Framework, MOF) jsou nové materiály umožňující skladování plynů (např. H2 nebo methanu) nebo separaci plynů díky svým pórům. Možnost polymerizace organických spojovacích molekul s přechodnými kovy přináší nepřeberné množství nových struktur, velikostí a tvaru pórů. Většina z nich ovšem vykazuje nízkou stabilitu, především ve vodě popřípadě za zvýšené teploty. Cílem práce bude syntéza nových MOF struktur, které budou vykazovat vysokou stabilitu, především ve vodě. Toho bude dosaženo vhodnou volbou kombinace kovu a spojovací molekuly.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.028 Magnetické a multiferoické materiály ve formě tenkých vrstev

Chemie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Josef Buršík, CSc.
INSTITUCE: Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 24
ANOTACE: Zájemce o stáž se bude podílet na přípravě a charakterizaci materiálů zajímavých pro své magnetické a magnetoelektrické vlastnosti (https://en.wikipedia.org/wiki/Multiferroics). Těžiště syntetické čáati stáže bude v uplatnění postupů "měkké chemie" (https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_chemistry) na syntézu vybraných materiálů. Těžištěm části charakterizace budou difrakční metody (https://en.wikipedia.org/wiki/Diffraction) a magnetická měření (https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetism). Vhodné pro zájemce o chemii a fyziku.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.031 Chceš být dobrým učitelem chemie? Tak začni s experimentováním v naší výukové laboratoři

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Didaktická stáž, která zájemce naučí, nejen dělat z jeho pohledu "zábavné" experimenty, ale i pochopit o jaký princip či jev se jedná a naučí jej, jak toto vše předat dále. Není nic horšího, než kantor, který stojí před popsanou tabulí a hledá místo na poslední rovnici. Studenti opisují a opisují (a fotí na tablety), pak se biflují a biflují (bez toho, že něčemu rozumí) a po písemce či zkoušení, vše zapomenou. U nás nabízíme lidštější způsob: protože jsme vědci, tak učíme tím, co umíme dokonale - experimentem. Naši stážisté se v programu stáží seznámí se zajímavými chemickými tématy jak po stránce teoretická, tak hlavně,jak dané téma uchopit experimentálně. Naše didaktická stáž tě naučí, či zdokonalí, jak sestavit rozumný experiment, aby podpořil teoretickou výuku a učinil ji nejen pochopitelnou a stravitelnou, ba co víc inspirující-záživnou-neodolatelnou. Budeš s námi experimentovat, navrhovat pokusy na různá témata a zkoušet si učit mladší žáky formou workshopů (výuka v ústavu, ve škole, mimoškolně-kroužek) a třeba jednou rozšíříš řídnoucím řady kantorů, co boj s byrokracií a nesmyslnou legislativou plnou zákazů nevzdali a do svých hodin stále nějaké ty experimenty zařazují.
POZNÁMKA: Stážista může být z celé ČR, stáž probíhá na pracovišti v Praze.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.046 Studium syntéz a vlastností kryoprotektivních materiálů

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing Karel Pomeisl, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Cílem stáže je seznámení studenta s moderními přístupy v syntézách potenciálně nových kryoprotektivních materiálů a studiem jejich vlastností na buňkách v procesu mražení a rozmražování. S ohledem na různé působení těchto látek v intracelulárním a extracelulárním prostředí budou vyhodnocovány jejich fyzikální a biologické účinky řadou instrumentálních metod (např. průtoková cytometrie, XRD, DSC, Ramannova spectrometrie, konfokální mikroskopie, AFM a MS). Na základě získaných výsledků budou analyzovány důležité kryoprotektivní parametry s ohledem na strukturu a možné interakce kryoprotektantů s vodou, které při procesu mražení ovlivňují např. membránovou a chromatinovou stabilitu, morfologii krystalů, epigenetické či genetické pozadí DNA-defektů při replikaci buněčné S-fáze a stav buněčné dehydratace.

OBSAZENÁ STÁŽ