Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Databáze stáží

Kraj Obor

4.082 Identifikace během bouřek nejnebezpečnějších míst

Geologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petr Schnabl, Ph.D.
INSTITUCE: Geologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Rozeklaná skaliska na vrškách hor přitahují elektrické výboje. Tyto výboje mění magnetické vlastnosti hornin, a tak jsou snadno identifikovatelné i zpětně do minulosti. V rámci projektu bude pomocí analýzy reliéfu vytipováno několik lokalit, kde ze kterých budou odebrány vzorky pro terénní magnetický výzkum i rock-magnetické laboratorní analýzy. Student si bude moci tyto vzorky změřit vedením školitele sám a poté je společně vyhodnotí.
POZNÁMKA: Veškeré terénní práce samozřejmě proběhnou v období chladného stabilního počasí, kdy bouřková aktivita bude minimální.

10.104 Vícejazyčnost v českých školách

Filologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Helena Özörencik
INSTITUCE: Ústav pro jazyk český
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž umožní studentkám a studentům zúčastnit se příprav tzv. akčního výzkumu. Jeho cílem bude zprostředkovat učitelům a žákům aktuální vědecké poznatky o vícejazyčnosti a zároveň sledovat, zda tyto poznatky mohou pozitivně ovlivnit to, jak žáci a učitelé k vícejazyčnosti přistupují. Jazykovou situaci České republiky charakterizuje nárůst jazykové různorodosti v mnoha oblastech života. V některých z nich, například ve školách, které vzdělávají žáky, kteří se do ČR nedávno přistěhovali, je jazyková různorodost považována za problém. Pozorujeme tak různé snahy tento problém řešit. Patří k nim například aktivity zaměřující se na výuku češtiny s cílem zajistit tzv. jazykovou integraci nově příchozích žáků. Výzkum v oblasti vícejazyčnosti poukazuje na to, že jazykové integraci napomáhá nejen dostatečné osvojení „nového“ jazyka, ale také pozitivní postoj k původnímu jazykovému zázemí a vlastní vícejazyčnosti. Žákům a pedagogům se v rámci projektu, na jehož přípravách se mohou stážistky a stážisté podílet, pokusíme předat právě tento poznatek. V rámci stáže si studentky a studenti osvojí základní informace o vícejazyčnosti, jazykové situaci České republiky a kvalitativním výzkumu v lingvistice a humanitních vědách obecně. Mimo jiné budou studovat odbornou literaturu, vyhledávat a kriticky zpracovávat relevantní informace z různých zdrojů a budou mít možnost realizovat vlastní výzkumnou sondu. Stáž je vhodná pro mluvčí jakéhokoli jazyka, může být vedena částečně či zcela v angličtině. Rozvrh stáže a podíl práce z ÚJČ a domova je individuální.

2.106 Anorexigenní neuropeptidy v regulaci příjmu potravy

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Veronika Pražienková, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Obezita je jednou ze světově nejrozšířenějších civilizačních chorob, která je úzce spjata s nadměrným příjmem potravy a minimálním energetickým výdejem. Rostoucí výskyt obezity představuje závažná rizika spojená s dalšími zdravotními komplikacemi. Jednou z potenciálních možností léčby mohou být centrální anorexigenní neuropeptidy, které se tvoří v mozku a mají vliv na snížení příjmu potravy a tělesné hmotnosti. Nové lipidizované analogy navržené v laboratoři skupiny RNDr. Lenky Maletínské, CSc. umožňují vyvolání centrálního anorexigenního účinku po periferním podání. Nabízí tak možnost potenciálního terapeutického využití.

13.059 Topografie v minulosti a dnes

Dějiny umění Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Hlavní náplní stáže bude účast na výzkumném úkolu brněnského pracoviště oddělení topografie Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i., jímž je dokončení prvního vědeckého soupisu památek na Moravě a ve Slezsku. Stážista ve spolupráci s lektorkou připraví jedno heslo čtvrtého svazku encyklopedie Umělecké památky Moravy a Slezska. V rámci heuristiky navštíví odborné knihovny, archivy, pracoviště Národního památkového ústavu. Při výjezdu do zvolené lokality se seznámí se základy uměleckohistorické práce v terénu.

1.035 Proteinové inženýrství

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Pavel Mikulecky, Ph.D.
INSTITUCE: Biotechnologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 16
ANOTACE: Student se naučí základy přípravy a charakterizace proteinů a měření jejich interakcí s vazebnými partnery. Seznámí se s moderním zařízením molekulárně biologické a biochemické laboratoře, se špičkovými přístroji na biofyzikální charakterizace vlastností proteinů a krystalografické stanovení jejich struktur.
POZNÁMKA: Výzkum v laboratoři je multidisciplinární, používá techniky proteinového inženýrství, molekulární biologie, biochemie, bioinformatiky i molekulárního modelování.

5.037 Mapování vhodných území pro obnovu mokřadů

Ekologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V současné době je jedním z velkých problémů nedostatečné zadržování vody v krajině. jedním z opatření je obnova mokřadů a tůní na vhodných územích. Cílem stáže bude na základě srovnání historických a současných nalézt území, kde se v minulosti vyskytovaly rybníky či mokřady a vybrat potenciálně vhodné pro jejich obnovu. Současný stav těchto vybraných území bude poté ověřen přímo v terénu. Stáž je primárně plánována na území Podblanicka, ale po dohodě je možné ji realizovat i jinde.

1.005 Interakce signálních drah fytochromů a abiotických stresů v citlivosti rostlin k abiotickým stresům

Biologie Olomoucký kraj

LEKTOR STÁŽE: Prof., RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 12
ANOTACE: Abiotické stresy, jako je např. sucho, zasolení, nízká či vysoká teplota, negativně ovlivňují růst rostlin a světlo je současně klíčovým faktorem růstu a vývoje rostlin. Je tedy zřejmé, že světlo přijímané rostlinnými fotoreceptory, např. fytochromy, reguluje citlivost rostlin ke stresu. Bylo například zjištěno, že modré světlo zvyšuje citlivost klíčení semen rajčete k zasolení či osmotickému stresu. Molekulární mechanizmy těchto interakcí jsou však velice málo probádány. Projekt je zaměřen na studium toho, zda fytochromy zprostředkují vliv červeného a modrého světla na schopnost rostlin tolerovat zasolení. Experimentální strategie je zaměřena na využití genetického přístupu, který spočívá v analýze mutantů rajčete s defekty ve fotoreceptorech červeného světla. Experimenty budou prováděny v podmínkách in vitro.

1.012 Mikrobiom trávicího traktu člověka

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Dagmar Schierová
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 12
ANOTACE: Stáž je zaměřená na seznámení studentů s prací ve vědecké laboratoři, naučení se základních návyků a běžně používaných metod molekulární biologie jako je PCR, izolace DNA a elektroforetické metody. Navíc si budou moci vyzkoušet specializované metody, jako je degradační gradientová gelová elktroforéza (DGGE) a sekvenování nové generace (NGS). Za tímto účelem budou mít studenti vlastní projekt, kdy budou pracovat s lidskými vzorky a analyzovat jejich mikrobiální složení. Vyzkouší si tedy celou paletu metod používaných pro analýzu mikrobiomu včetně následné interpretace dat.

1.030 Screening of actinomycetes with antifungal activity against plant pathogenic fungi

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Erika Corretto
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Bacteria belonging to the Actinomycetales order produce a wide range of metabolites. These compounds can be applied in agriculture to control/suppress diseases caused by pathogenic Fungi. In this project, the student will screen soil actinomycete strains isolated from soil and clinical samples against selected plant pathogenic Fungi. Metabolites from strains with strong antifungal activity will be extracted and further analysed for the identification of the active compounds.

1.039 Hodnocení záchranných populací kriticky ohroženého druhu kuřička hadcová

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Jedním ze způsobů záchrany kuřičky hadcové je vytváření jejích záchranných populací. Tento způsob ochrany však nese mnohá rizika. Jedním z rizik je i vytvoření sterilních kříženců v případě společného pěstování jedinců různého původu či blízce příbuzných druhů. Cílem práce bude monitorovat vývoj kříženců v různých stresových podmínkách (sucho, vysoká kompetice, vysoký zástin), stanovit schopnost jejich reprodukce v dalších generacích.

1.056 Kdo žije v biologických krustách pouští světa?

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Klára Řeháková, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Kdo žije v biologické půdní krustě? Stáž umožní studentovi seznámit se ze základními kultivačnímu a mikroskopickými metodami až po molekulární analýzy, které provede na půdních vzorcích půd z chladných pouští Himaláje i z teplých pouští USA. Seznámí se s organismy, které žijí v biologické půdní krustě - převážně, sinice, zelené řasy a heterotrofní bakterie. Těšíme se na studenty, kteří mají zájem o přírodu a hlavně o mikrobiologii.

1.067 Sledování růstu, chování a diferenciace buněk hladkého svalu ve statickém a dynamickém systému

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jana Musílková
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V projektu budeme kultivovat buňky v podmínkách in vitro co nejbližších přirozenému prostředí. Budeme sledovat jejich růst, chování a stupeň diferenciace v závislosti na vlastnostech podkladu, složení média a dynamických sil v prostředí, ve kterém budou pěstovány. Budeme hodnotit jejich adhezi k podkladu, růst, morfologické změny a vývoj cytoskeletonu. Student bude seznámen s metodikou pěstování buněk in vitro, s metodami fluorescenčního barvení, fluorescenční mikroskopie a s vyhodnocovacími metodami.

1.090 Nanofibers encapsulated with polydatin as a new system to induce osteoblastic differentation in human mesenchymal cells

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr. Giuseppe Bitti
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Polydatin has been extensively studied due to its antioxidant and anti-inflammatory effects, showing more recently the ability to enhance osteogenic differentiation and bone formation. The student will observe the effects of polydatin encapsulated in biocompatible nanofibers on osteoblastic differentiation of human bone marrow-derived mesenchymal cells.
POZNÁMKA: English required

1.091 Colours of cell life and death

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Galina Kislik
INSTITUCE: Biotechnologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: The internship project will be dedicated to the comparison study of different fluorescent dyes for estimation of mammalian cell viability, cell DNA content and cell cycle both in fixed and live samples. The effect of different cell sorting set ups on cell viability will be also tested. Dyes that are going to be used in the project will differ in spectral properties as well as the mechanism: DNA dyes and amine-reactive dyes. Flow cytometry as well as optical microscopy will be used as main techniques for obtaining results. The internship project ‚Colours of cell life and death‘ will introduce a student to the scientific world by showing the biological laboratory routine as well as the advantages of flow cytomerty and fluorescent microscopy as techniques used in biomedical research. At the end of the project a student will know the basics of flow cytometry/optical microscopy. He/she will also learn how to perform simple experiments: handling cell culture, sample preparation for flow cytometry/ microscopy experiments and analyze/interpret the acquired data. The student’s results at the end of the project should include his/her conclusions about the best choice of a fluorescent dye/combination of dyes for particular assays.

1.092 Mykorhizní houby jako skrytí pomocníci rostlin

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Martina Janoušková
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Mykorhiza je téměř všudypřítomnou symbiózou rostlin a půdních hub, a student se během stáže zapojí do výzkumu rozvoje a přínosů mykorhizy u zemědělských plodin. Naučí se pozorovat v kořenech rostlin arbuskulární mykorhizu, která je nejběžnějším typem mykorhizní symbiózy, a hodnotit přínosy mykorhizy pro rostliny. Dle zájmu se bude moct účastnit různých kroků výzkumu, například odběru vzorků v terénu a jejich zpracování, přípravy a vyhodnocování mikroskopických preparátů nebo zakládání a sklízení skleníkových experimentů.
POZNÁMKA: Dle zájmu studenta možno i více hodin za měsíc.

2.001 Počítačové modelování vlastností nanodiamantů

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Nanodiamanty nacházejí zajímavé použití jako fluorescenční sondy při mikroskopickém zobrazování živých buněk nebo pro jejich selektivní interakci s proteiny, např. v krevním séru. Abychom porozuměli těmto vlastnostem, nebo je i lépe využili, chceme použít modelové systémy a experimenty simulovat metodami výpočetní chemie, tj. molekulovou a kvantovou dynamikou. (viz např. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2018/nr/c7nr06050e).

2.008 Příprava a studium tenkých vrstev magnetických oxidů

Chemie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Josef Buršík
INSTITUCE: Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 20
ANOTACE: Určeno studentům (nejlépe 3.,4. ročníku stř. škol) se zájmem o chemii a fyziku magnetických materiálů. Těžištěm stáže bude experimentální práce (syntéza magnetických tenkých vrstev) v chem. laboratoři a účast na následné charakterizaci fyzikálních (strukturních a magnetických) vlastnostech materiálů prováděné ve fyzikálních laboratořích AV ČR.

2.010 DNA packaging in living cells: in vitro and in silico studies of DNA compaction

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr. Valery Andrushchenko
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: DNA is a very long molecule. The length of DNA contained in only one human cell is about 2 meters. The total length of all DNA in a human body is enough to reach from Earth to Sun 70 times! However, the nature managed to pack it all inside a tiny cell nucleus by means of sophisticated many-fold compacting. We study the phenomenon of DNA compaction using the newest spectroscopic and microscopic methods (vibrational circular dichroism (VCD), Raman optical activity (ROA), circularly polarized luminescence (CPL), circularly polarized microscopy) and advanced computer modeling. The student will become familiar with spectroscopic studies of different levels of DNA structural organization (from double-helix to supramolecular compact states) using infrared spectroscopy, Raman scattering, VCD, ROA and CPL spectroscopy, circular dichroism and other spectroscopic techniques as well as optical, fluorescent and atomic force microscopy. Introduction to computer modeling of different DNA structures and their spectra will be also included in the training.

2.019 Organic Synthesis of Acridine Alkaloids

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: M.Sc Mohamed Hamissa
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: We will carry out total synthesis of certain acridine alkaloids with expected biological activities. The target compounds will be obtained via many chemical reaction steps using the knowledge of organic chemistry. Finally, the desired compounds will be introduced to several in-vitro biological tests to explore their biological activities.
POZNÁMKA: the language of communication is English.

2.020 Studium biologicky aktivních heterocyklických sloučenin

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jaroslav Šebestík
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Během stáže se pokusíme připravit nebo izolovat biologicky aktivní heterocyklické sloučeniny. Strukturu těchto sloučenin budme studovat pomocí různých spektroskopických metod: NMR, MS, UV-Vis, IR, Raman, CD, VCD, ROA. Pokusíme se studovat i schopnost těchto látek vázat se k biopolymerům jako jsou DNA, proteiny a polysacharidy.
POZNÁMKA: Plnoletí studenti jsou preferováni.