Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Databáze stáží

Kraj Obor

1.004 NIF-sensitivní aniontové kanály a jejich úloha ve fotomorfogenezi rostlin

Biologie Olomoucký kraj

LEKTOR STÁŽE: Prof., RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 12
ANOTACE: Světlo je klíčovým faktorem růstu a vývoje rostlin. Molekulární mechanizmy, kterými světelný signál řídí růst rostlin, však nejsou zdaleka objasněny. Bylo například zjištěno, že modré světlo aktivuje aniontové kanály, což vede k inhibici prodlužování hypokotylu. Další autoři vyslovili hypotézu, že v buňkách hypokotylu může aktivace aniontových kanálů vést k omezení růstu snížením turgoru, který reprezentuje motor buněčného růstu. Projekt je zaměřen na studium vlivu kyseliny niflumové (NIF), inhibitoru aniontových kanálů, na prodlužovací růst rostlin v závislosti na kvalitě světla. Experimenty budou rovněž zaměřeny na identifikaci fotoreceptorů, které zprostředkují vliv světla na aktivitu aniontových kanálů citlivých k NIF. Experimenty budou prováděny v podmínkách in vitro.

3.111 Popularizace (nejen) kosmické fyziky

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jan Lukačevič
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Fyzika, a i ta kosmická, patří k nejzajímavějším vědním oborům. Jak se ale o ní dozvědět co nejvíc? A jak všechny ty zajímavosti komunikovat veřejnosti? Náplní stáže bude přesně toto! Naučíme se, o co v kosmickém výzkumu běží, jakým kosmickým misím NASA a ESA se věnujeme na Oddělení kosmické fyziky ÚFA, a jak tyto informace co nejlépe předat studentům, ale i široké veřejnosti. Podíváme se spolu i do zákulisí tvorby obsahu na sociální sítě Akademie věd samotné a navštívíme různá zajímavá pracoviště.
POZNÁMKA: Zajímá tě jak věda, tak komunikace a sociální sítě? Tak tohle je stáž přesně pro tebe!

4.081 Zlepšování štípatelnosti kamene ve Starší době kamenné

Geologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petr Schnabl, Ph.D.
INSTITUCE: Geologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V Magdalenienu v období pozdní doby kamenné byly hlavním materiálem pro výrobu nástrojů různé silicity. Pravý pazourek byl velice vzácnou komoditou, a tak a bylo zapotřebí hledat různé místní ekvivalenty. Naše rohovce, kterých bylo vždy dostatek, nevykazovali tak dokonalé štěpné vlastnosti a proto bylo zapotřebí jejich vlastnosti vylepšovat. Jednou z metod je postupné zahřívání rohovců na cca. 300°C. Cílem stáže je naučit se identifikaci takto zahřátých pazourků pomocí metod vyvinutých v Paleomagnetické laboratoři. V rámci stáže se podíváme i na spřátelené pracoviště do Moravského zemského muzea v Brně, kde se nachází jedna z největších sbírek štípané industrie v ČR.

6.007 Měření magnetického pole země

Technika Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Michal Vlk, Ph.D.
INSTITUCE: Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Zájemce se seznámí s konstrukcí přístrojů pro měření malých magnetických poli s rozlišitelností řádu pT a to až na úroveň elektronických obvodů. Dále se seznámí s technikami pořizovaní dlouhodobé časové řady (řadu 100 let).
POZNÁMKA: Na observatoř je dobré spojení s Plzní a Českými Budějovicemi (vlak každé 2 hodiny+4km pešky), horší s Prahou (autobus 2 krát denně + 3km pešky). Na observatoři je možno přespat a vařit z donesených potravin. Observatoř je trvale obsazena - lze docházet i během víkendu.

7.014 Možnosti venkova a zemědělství při posilování resilience krajiny v oblastech ohrožených suchem

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Cílem stáže je naučit se pracovat s analytickými daty modelujícími sucho v oblastech Jihomoravského a Zlínského kraje a komparovat tyto výsledky se současnou zemědělskou praxí, resp. s adaptací na sucho ve venkovské krajině východního Slovácka. Klíčové je studium identifikace projevů sucha na venkově a hledání možných nástrojů regionální politiky k adaptaci na projevy globálních změn klimatu.
POZNÁMKA: Stáž navazuje na dlouhodobě řešené aktivity ÚGN (ve spolupráci s dalšími univerzitami a výzkumnými institucemi) v oblasti studia dopadů sucha.

9.042 Minulost Ruska - věc neznámá

Historie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.
INSTITUCE: Historický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž v oboru historické vědy, specializovaná na dějiny Ruska, nabídne orientaci v minulosti země, na kterou tradičně hledíme jednostranným pohledem. Cílem stáže je umožnit proniknout do jejich kulturně civilizačních historických souvislostí a umožnit poznání, že i takové děje, jako jsou ruské revoluce, se odvíjejí od historických, kulturně civilizačních souvislostí. Důraz je kladen na 18. až 20. století při sledování geneze a proměn ruské pravoslavné víry a církve, každodenního života společnosti a širších souvislostí kultury. Stáž vyžaduje studium literatury, případně pramenů. Proto je vhodná alespoň částečná znalost ruského jazyka. Výsledkem stáže bude schopnost kriticky zhodnotit práce o ruských dějinách a připravit analytickou studii na ně zaměřenou. Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR, kde stáž bude probíhat, nabízí zázemí vědecké knihovny a možnost elektronických přístupů do knihovních a archivních databází.

9.109 Právnické sjezdy - pozapomenutá otázka dějin právní politiky

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Téma stáže je navázáno na výzkumný projekt na Ústavu státu a práva AV ČR, analyzující pozapomenutou problematiku právnických sjezdů v zemích Koruny české a v Československu (první polovina XX. století) a zkoumající otázku, jaká byla jejich provázanost s dobovou právní politikou a jakou míru vlivu měly závěry těchto sjezdů na právní politiku vlády, jakého uplatnění došly v legislativním procesu, atd. Stážista/stážistka bude seznámen/a s projektem i jeho východisky a proškolen/a v potřebných informacích z dobových právních a politických dějin i s podstatnou literaturou k problematice. Během stáže bude stážista/stážistka pod vedením lektora spolupracovat na projektu, bude provádět rešerše v dobovém tisku, v dobové literatuře i dalších dokumentech (např. parlamentní protokoly), bude pracovat se sekundární literaturou, bude provádět edici historických dokumentů a vyzkouší si práci v archivech. Stážista/stážistka se rovněž zúčastní organizačních příprav workshopu tohoto projektu. Stáž je vhodná pro studenty/studentky se zájmem o společenskovědní obory (historická věda, právní věda, politická věda, filosofie, apod.) z celé České republiky.

18.076 Pozorování s robotickým dalekohledem

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr. Martin Jelinek
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Student se seznámí s pozorováním robotickými dalekohledy skupiny astrofyziky vysokých energií v Ondřejově. Dalekohledy D50 (0.5m) a BART (2x20cm) lze ovládat jednak manuálně (z počítače), jednak můžou pracovat automaticky. Studenta rovněž seznámíme se zpracováním obrazu a astronomickou interpretací pozorovacích dat. Konkrétní náplň přizpůsobíme zájmu uchazeče.

18.096 Vlastnosti meteorického roje Geminid na základě pozorování Evropskou bolidovou sítí

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Jiří Borovička, CSc.
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Geminidy jsou nejaktivnějším každoročním meteorickým rojem. Jejich maximum nastává kolem 13. prosince. Na rozdíl od většiny ostatních rojů, jejichž mateřskými tělesy jsou komety, mateřským tělesem Geminid je planetka 3200 Phaethon. Původ této planetky a mechanismus vzniku meteorického roje jsou stále předmětem dohadů. O aktuálnosti této otázky svědčí to, že japonská kosmická agentura připravuje pro výzkum Phaethonu kosmickou sondu s plánovaným startem v roce 2022. Existuje několik modelů vzniku a vývoje Geminid. K posouzení těchto modelů je třeba co nejpřesnějších pozorování drah jednotlivých meteorů tohoto roje. Pro tento účel budou v rámci této stáže použita pozorování jasných meteorů digitálními bolidovými kamerami Evropské bolidové sítě v době maxima roje v letech 2016, 2017, případně 2018. Student se v průběhu práce seznámí s daty z těchto kamer a jejich zpracováním. Sám proměří několik snímků Geminid a z vícestaničních pozorování vypočítá atmosférické dráhy, radianty a rychlosti bolidů pomocí programového vybavení používaného na ondřejovské observatoři. U dalších meteorů použije již hotová měření. Vlastní výsledky doplní údaji z ondřejovské databáze. Vyhodnotí zejména polohu a úhlový rozměr radiantu. Výsledky porovná s údaji v literatuře.

2.028 Věda na stopě zločinu

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Magda Zlámalová
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž je určena studentovi, který se zajímá o přírodní vědy – především chemii - a chce se zapojit do popularizačního programu zatraktivnění hodin chemie. Během stáže bude student tvůrcem forenzního případu a zároveň jej bude řešit z pohledu laboratorního pracovníka. Náplní práce tak bude nejen laboratorní praxe ve formě základních důkazových a forenzních analýz, neméně důležitou součástí však bude i kreativní tvorba případu. Práce bude koncipována s důrazem na popularizační potenciál samotných experimentů i vytvořených výstupů - principiální jednoduchost experimentů a materiálovou i finanční nenáročnost. U stážisty se předpokládá kreativita (slohová obratnost, výtvarný talent, případně zkušenosti s prací s fotoaparátem nejsou nutné, avšak velmi vítané). Při realizaci programu je ovšem nutností základní znalost v oblasti chemie a biologie, schopnost samostatné práce, dobré komunikační schopnosti, aktivní a zodpovědný přístup uchazeče.
POZNÁMKA: Upozorňujeme, že stáže budou probíhat s časovou dotací: 1x měsíčně 8 hodin na ÚFCH JH (v pravidelných intervalech stanovených po dohodě s vybranými studenty) + předpokládá se samostatná domácí příprava cca 4 hod/měsíc.

7.016 Mapování bezbariérovosti na území města Brna

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž navazuje na dlouhodobé aktivity ÚGN v oblasti mapování bezbariérového prostoru měst. Cílem stáže je s využitím moderních technologií (laserové měřiče, GPS, skenery) zmapovat fyzické bariéry prostoru území statutárního města a tyto zpracovat v prostředí geografického informačního systému do podoby tematické mapy. Součástí stáže je i širší (sociálně-geografický) výzkum bezbariérovosti prostoru.
POZNÁMKA: Stáž navazuje na projekt Technologické agentury ČR, jehož je ÚGN spoluřešitelem (vedoucí institucí je Masarykova univerzita).

7.017 Geografické aspekty občanské vědy: mapování trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v Česku

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž bude zaměřena na mapování projektů tzv. občanské vědy (citizen science) při použití a aplikovatelnosti geografických informačních systémů, které mohou být využity při komunitně založených aktivitách. Konkrétně se budeme zabývat sledováním různorodých metod kvantitativního i kvalitativního výzkumu, mezi které patří GIS mapování či nejrůznější podoby terénních šetření.

12.078 Co vidí počítač v mikroskopu

IT Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr. Ing. Jan Schier
INSTITUCE: Ústav teorie informace a automatizace
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž je zaměřena na metody digitálního zpracování obrazu, s praktickou aplikací zejména na mikroskopické snímky biologických preparátů. Student si v průběhu stáže vyzkouší nejdříve základní metody, používané např. pro potlačení šumu nebo nalezení buněčných struktur, od kterých bude postupně postupovat ke složitějším. Použije při tom volně dostupné nástroje, jako např. Numpy, Scikit-image nebo ImageJ.
POZNÁMKA: Předpokladem pro stáž je znalost angličtiny a zájem o informatiku - ideálně určitá zkušenost s programováním v jazyku Python nebo Java.

5.013 Specializace kukačky obecné na jednotlivé hostitele

Ekologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Michal Šulc, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav biologie obratlovců
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Kukačka obecná (Cuculus canorus) je ptačí druh s velice zajímavou hnízdní strategií – nestaví si vlastní hnízdo, ale místo toho snáší svá vejce do hnízd jiných druhů. Této jedinečné rozmnožovací strategii říkáme hnízdní parazitizmus. Aby hostitel nepoznal podvržené kukaččí vejce, vyvinuly se u kukaček v průběhu evoluce mimetická vejce, tedy taková, která se výrazně podobají vejcím hostitelů. Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) a rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) jsou dva nejčastější hostitelské druhy kukačky obecné v České Republice. Oba dva hnízdí v hojném počtu na jižní Moravě na rybnících poblíž Hodonína a Mutěnic. Na této unikátní lokalitě probíhá náš výzkum hnízdního parazitismu. Hlavní otázka, kterou by se stážista zabýval je následující: jsou jednotlivé kukaččí samice specializované a parazitují pouze a jen jeden z těchto dvou hostitelů (buď rákosníka velkého nebo obecného), nebo si mezi těmito dvěma hostiteli nevybírají a kladou svá vejce k oběma? Tato otázka by pomohla vysvětlit, jak probíhá evoluce u tohoto zajímavého ptačího druhu. Stážista bude mít možnost podívat se do terénu, jak probíhá sběr dat (např. odchyt ptáků, rákosníků i kukaček, hledání hnízd, měření barvy vajec, pořizování kvalitní vědecké fotografie a mnoho dalšího).. Dále se stážista seznámí s veškerou prací vědce v laboratoři – uložením a především analýzou získaných dat z terénu. Stážista se na příkladu skvrnitosti vajec naučí jak se analyzuje barva a vzory (například skvrnitost vejce) v přírodě. Terén probíhá v období od května do poloviny července a je jen na stážistovi, zdali se ho bude chtít zúčastnit. Samotná stáž ale bude probíhat přímo v sídle Ústavu biologie obratlovců, v týmu, který se zabývá problematikou hnízdního parazitizmu už více jak 20 let a který publikuje své výsledky v předních světových vědeckých časopisech.

21.108 Vliv inkorporace N-substituované aminokyseliny do C-konce řetězce B insulinu na jeho biologickou aktivitu

Biochemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Lenka Žáková, PhD.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Insulin je významný peptidový hormon slinivky břišní. Jeho základní funkcí v organismu je regulace vstupu molekul glukosy do buněk, čímž ovlivňuje metabolismus sacharidů a následně i proteinů a lipidů. Při interakci insulinu s insulinovým receptorem dochází v molekule insulinu ke konformačním změnám zejména na C-konci řetězce B. Modifikace v této části insulinu by mohla vést k analogům s pozměněnými biologickými vlastnostmi, které by mohly být zajímavé pro studium interakce insulinu s jeho receptorem. Na této stáži by se student seznámil s metodami jako je chemická syntéza, syntéza peptidů, enzymová semisyntéza, separačními metodami a také biologickým testováním analogů.

9.080 Po stopách počátků republiky

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Během stáže bude student/studentka spolupracovat na probíhajícím projektu mapování podstatných míst spojených s právním a společenským vývojem počátečních let československé republiky. Při tom bude mj. možno zohlednit i region, z něhož student/studentka pochází. Zároveň si student/studentka zkusí pod supervizí lektora svůj vlastní malý výzkum, sestávající z práce s literaturou a z hledání v archivu. Zúčastní se také organizačních příprav odborné konference pořádané ústavem. Stáž je vhodná pro studenty/studentky se zájmem o společenskovědní obory (historie, právo, filosofie, apod.).

23.085 Ženy a muži v české společnosti

Sociologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Nina Fárová
INSTITUCE: Sociologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Jak se v dnešní společnosti žije ženám a mužům? Mají muži a ženy stejné možnosti a příležitosti? Jak naše životy ovlivňuje to, zda se narodíme jako žena či muž? Nejen nad těmito otázkami se budeme zamýšlet v průběhu sociologické stáže, která vám představí, jak vypadá kvalitativní výzkum genderových otázek. Naučíte se, jak pracovat s odbornou literaturou, jak provádět výzkumné rozhovory, jak interpretovat získaná data a jak prezentovat výsledky vašeho výzkumu. Společně se podíváme na to, jak lze skrze sociologický výzkum porozumět světu kolem nás a ženám a mužům v něm.

8.024 Parkinsonova nemoc a mikrobiota trávicího traktu

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jakub Mrázek, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Mikrobiota trávicího traktu lidí a zvířat zásadním způsobem ovlivňuje zdraví svého hostitele. V poslední době se poruchy mikrobioty (=dysbioóza) TT dávají do souvislosti s celou řadou neurodegenartivních onemocnění (tzv. osa "střevo-mozek"). Tato stáž bude zaměřená na popis bakteriálního složení trávicího traktu pacientů s Parkonsonovou chorobou. V průběhu konání stáže se student seznámí se základy molekulárně genetických analýz mikrobiálních společenstev: izolace a purifikace DNA, amplifikace vybraných genů, elektroforetické separace fragmentů DNA a jejich sekvenace, včetně bioinformatických analýz.

17.087 Biologie pomocí laserů aneb „Biologie + Fyzika = Biofyzika“

Biofyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Miroslav Kloz, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 16
ANOTACE: Biologie není jen o třídění a pojmenování organismů. Život na mikroskopické úrovni je přinejmenším tak složitý, jako ten, který můžeme pozorovat kolem sebe. Uvnitř všech živých organismů probíhá nesmírně složitá hra, v které většinou ani neznáme hráče, ale především teprve začínáme chápat její pravidla. Nejmodernější lasery umožňují nečekány pohled do této nejméně probádané dimenze našeho světa. Díky ELI ústavu mohou studenti vyzkoušet experimenty, které jsou nedostupné pro řadu zavedených vědců. Stáž je především určená pro studenty s kombinovaným zájmem o biologii, fyziku, matematiku, medicínu, chemii inženýrství či programovaní. Každý motivovaný student má uplatnění, potenciálně i možnost ohodnocené vědecké brigády.
POZNÁMKA: Rozsah stáže se může značně přizpůsobit možnostem a motivaci studenta

2.094 New Fluorescent Boranes

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr. Michael Londesborough, Bsc. Hons. Ph.D
INSTITUCE: Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: We have recently described the photophysics of the borane anti-B18H22, revealing it to exhibit an intense blue fluorescence with a quantum yield approaching unity (ΦF = 0.97) and laser emission with a good efficiency (9.5%) and an outstanding resistance to photodegradation; making it the first laser borane. This project will expand on these promising beginnings in an effort to delineate and fully understand the potential of this and other new luminescent borane molecules. Our focus will be on the comprehensive understanding of the chemical and structural factors that determine the absorption and emission characteristics of the new luminescent boranes. We shall achieve this through development of new synthetic protocols that lead to the facile and controlled derivatization of anti-B18H22 and other boranes, coupled with spectroscopic and computational analyses of their photophysics.

 

předchozí123456další