Vyhledávání

Databáze stáží

Kraj Obor

18.076 Pozorování s robotickým dalekohledem

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr. Martin Jelinek
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Student se seznámí s pozorováním robotickými dalekohledy skupiny astrofyziky vysokých energií v Ondřejově. Dalekohledy D50 (0.5m) a BART (2x20cm) lze ovládat jednak manuálně (z počítače), jednak můžou pracovat automaticky. Studenta rovněž seznámíme se zpracováním obrazu a astronomickou interpretací pozorovacích dat. Konkrétní náplň přizpůsobíme zájmu uchazeče.

2.028 Věda na stopě zločinu

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Magda Zlámalová
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž je určena studentovi, který se zajímá o přírodní vědy – především chemii - a chce se zapojit do popularizačního programu zatraktivnění hodin chemie. Během stáže bude student tvůrcem forenzního případu a zároveň jej bude řešit z pohledu laboratorního pracovníka. Náplní práce tak bude nejen laboratorní praxe ve formě základních důkazových a forenzních analýz, neméně důležitou součástí však bude i kreativní tvorba případu. Práce bude koncipována s důrazem na popularizační potenciál samotných experimentů i vytvořených výstupů - principiální jednoduchost experimentů a materiálovou i finanční nenáročnost. U stážisty se předpokládá kreativita (slohová obratnost, výtvarný talent, případně zkušenosti s prací s fotoaparátem nejsou nutné, avšak velmi vítané). Při realizaci programu je ovšem nutností základní znalost v oblasti chemie a biologie, schopnost samostatné práce, dobré komunikační schopnosti, aktivní a zodpovědný přístup uchazeče.
POZNÁMKA: Upozorňujeme, že stáže budou probíhat s časovou dotací: 1x měsíčně 8 hodin na ÚFCH JH (v pravidelných intervalech stanovených po dohodě s vybranými studenty) + předpokládá se samostatná domácí příprava cca 4 hod/měsíc.

5.013 Specializace kukačky obecné na jednotlivé hostitele

Ekologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Michal Šulc, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav biologie obratlovců
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Kukačka obecná (Cuculus canorus) je ptačí druh s velice zajímavou hnízdní strategií – nestaví si vlastní hnízdo, ale místo toho snáší svá vejce do hnízd jiných druhů. Této jedinečné rozmnožovací strategii říkáme hnízdní parazitizmus. Aby hostitel nepoznal podvržené kukaččí vejce, vyvinuly se u kukaček v průběhu evoluce mimetická vejce, tedy taková, která se výrazně podobají vejcím hostitelů. Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) a rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) jsou dva nejčastější hostitelské druhy kukačky obecné v České Republice. Oba dva hnízdí v hojném počtu na jižní Moravě na rybnících poblíž Hodonína a Mutěnic. Na této unikátní lokalitě probíhá náš výzkum hnízdního parazitismu. Hlavní otázka, kterou by se stážista zabýval je následující: jsou jednotlivé kukaččí samice specializované a parazitují pouze a jen jeden z těchto dvou hostitelů (buď rákosníka velkého nebo obecného), nebo si mezi těmito dvěma hostiteli nevybírají a kladou svá vejce k oběma? Tato otázka by pomohla vysvětlit, jak probíhá evoluce u tohoto zajímavého ptačího druhu. Stážista bude mít možnost podívat se do terénu, jak probíhá sběr dat (např. odchyt ptáků, rákosníků i kukaček, hledání hnízd, měření barvy vajec, pořizování kvalitní vědecké fotografie a mnoho dalšího).. Dále se stážista seznámí s veškerou prací vědce v laboratoři – uložením a především analýzou získaných dat z terénu. Stážista se na příkladu skvrnitosti vajec naučí jak se analyzuje barva a vzory (například skvrnitost vejce) v přírodě. Terén probíhá v období od května do poloviny července a je jen na stážistovi, zdali se ho bude chtít zúčastnit. Samotná stáž ale bude probíhat přímo v sídle Ústavu biologie obratlovců, v týmu, který se zabývá problematikou hnízdního parazitizmu už více jak 20 let a který publikuje své výsledky v předních světových vědeckých časopisech.

9.080 Po stopách počátků republiky

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Během stáže bude student/studentka spolupracovat na probíhajícím projektu mapování podstatných míst spojených s právním a společenským vývojem počátečních let československé republiky. Při tom bude mj. možno zohlednit i region, z něhož student/studentka pochází. Zároveň si student/studentka zkusí pod supervizí lektora svůj vlastní malý výzkum, sestávající z práce s literaturou a z hledání v archivu. Zúčastní se také organizačních příprav odborné konference pořádané ústavem. Stáž je vhodná pro studenty/studentky se zájmem o společenskovědní obory (historie, právo, filosofie, apod.).

23.085 Ženy a muži v české společnosti

Sociologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Nina Fárová
INSTITUCE: Sociologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Jak se v dnešní společnosti žije ženám a mužům? Mají muži a ženy stejné možnosti a příležitosti? Jak naše životy ovlivňuje to, zda se narodíme jako žena či muž? Nejen nad těmito otázkami se budeme zamýšlet v průběhu sociologické stáže, která vám představí, jak vypadá kvalitativní výzkum genderových otázek. Naučíte se, jak pracovat s odbornou literaturou, jak provádět výzkumné rozhovory, jak interpretovat získaná data a jak prezentovat výsledky vašeho výzkumu. Společně se podíváme na to, jak lze skrze sociologický výzkum porozumět světu kolem nás a ženám a mužům v něm.

8.024 Parkinsonova nemoc a mikrobiota trávicího traktu

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jakub Mrázek, PhD.
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Mikrobiota trávicího traktu lidí a zvířat zásadním způsobem ovlivňuje zdraví svého hostitele. V poslední době se poruchy mikrobioty (=dysbioóza) TT dávají do souvislosti s celou řadou neurodegenartivních onemocnění (tzv. osa "střevo-mozek"). Tato stáž bude zaměřená na popis bakteriálního složení trávicího traktu pacientů s Parkonsonovou chorobou. V průběhu konání stáže se student seznámí se základy molekulárně genetických analýz mikrobiálních společenstev: izolace a purifikace DNA, amplifikace vybraných genů, elektroforetické separace fragmentů DNA a jejich sekvenace, včetně bioinformatických analýz.

12.078 Co vidí počítač v mikroskopu

IT Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr.Ing. Jan Schier
INSTITUCE: Ústav teorie informace a automatizace
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž je zaměřena na metody digitálního zpracování obrazu, s praktickou aplikací zejména na mikroskopické snímky biologických preparátů. Student si v průběhu stáže vyzkouší nejdříve základní metody, používané např. pro potlačení šumu nebo nalezení buněčných struktur, od kterých bude postupně postupovat ke složitějším. Použije při tom volně dostupné nástroje, jako např. Numpy, Scikit-image nebo ImageJ.
POZNÁMKA: Předpokladem pro stáž je znalost angličtiny a zájem o informatiku - ideálně určitá zkušenost s programováním v jazyku Python nebo Java.

17.087 Biologie pomocí laserů aneb „Biologie + Fyzika = Biofyzika“

Biofyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Miroslav Kloz, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 16
ANOTACE: Biologie není jen o třídění a pojmenování organismů. Život na mikroskopické úrovni je přinejmenším tak složitý, jako ten, který můžeme pozorovat kolem sebe. Uvnitř všech živých organismů probíhá nesmírně složitá hra, v které většinou ani neznáme hráče, ale především teprve začínáme chápat její pravidla. Nejmodernější lasery umožňují nečekány pohled do této nejméně probádané dimenze našeho světa. Díky ELI ústavu mohou studenti vyzkoušet experimenty, které jsou nedostupné pro řadu zavedených vědců. Stáž je především určená pro studenty s kombinovaným zájmem o biologii, fyziku, matematiku, medicínu, chemii inženýrství či programovaní. Každý motivovaný student má uplatnění, potenciálně i možnost ohodnocené vědecké brigády.
POZNÁMKA: Rozsah stáže se může značně přizpůsobit možnostem a motivaci studenta

2.094 New Fluorescent Boranes

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr Michael Londesborough, Bsc. Hons. Ph.D
INSTITUCE: Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: We have recently described the photophysics of the borane anti-B18H22, revealing it to exhibit an intense blue fluorescence with a quantum yield approaching unity (ΦF = 0.97) and laser emission with a good efficiency (9.5%) and an outstanding resistance to photodegradation; making it the first laser borane. This project will expand on these promising beginnings in an effort to delineate and fully understand the potential of this and other new luminescent borane molecules. Our focus will be on the comprehensive understanding of the chemical and structural factors that determine the absorption and emission characteristics of the new luminescent boranes. We shall achieve this through development of new synthetic protocols that lead to the facile and controlled derivatization of anti-B18H22 and other boranes, coupled with spectroscopic and computational analyses of their photophysics.

4.082 Identifikace během bouřek nejnebezpečnějších míst

Geologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petr Schnabl, Ph.D.
INSTITUCE: Geologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Rozeklaná skaliska na vrškách hor přitahují elektrické výboje. Tyto výboje mění magnetické vlastnosti hornin, a tak jsou snadno identifikovatelné i zpětně do minulosti. V rámci projektu bude pomocí analýzy reliéfu vytipováno několik lokalit, kde ze kterých budou odebrány vzorky pro terénní magnetický výzkum i rock-magnetické laboratorní analýzy. Student si bude moci tyto vzorky změřit vedením školitele sám a poté je společně vyhodnotí.
POZNÁMKA: Veškeré terénní práce samozřejmě proběhnou v období chladného stabilního počasí, kdy bouřková aktivita bude minimální.

10.104 Vícejazyčnost v českých školách

Filologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Helena Özörencik
INSTITUCE: Ústav pro jazyk český
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž umožní studentkám a studentům zúčastnit se příprav tzv. akčního výzkumu. Jeho cílem bude zprostředkovat učitelům a žákům aktuální vědecké poznatky o vícejazyčnosti a zároveň sledovat, zda tyto poznatky mohou pozitivně ovlivnit to, jak žáci a učitelé k vícejazyčnosti přistupují. Jazykovou situaci České republiky charakterizuje nárůst jazykové různorodosti v mnoha oblastech života. V některých z nich, například ve školách, které vzdělávají žáky, kteří se do ČR nedávno přistěhovali, je jazyková různorodost považována za problém. Pozorujeme tak různé snahy tento problém řešit. Patří k nim například aktivity zaměřující se na výuku češtiny s cílem zajistit tzv. jazykovou integraci nově příchozích žáků. Výzkum v oblasti vícejazyčnosti poukazuje na to, že jazykové integraci napomáhá nejen dostatečné osvojení „nového“ jazyka, ale také pozitivní postoj k původnímu jazykovému zázemí a vlastní vícejazyčnosti. Žákům a pedagogům se v rámci projektu, na jehož přípravách se mohou stážistky a stážisté podílet, pokusíme předat právě tento poznatek. V rámci stáže si studentky a studenti osvojí základní informace o vícejazyčnosti, jazykové situaci České republiky a kvalitativním výzkumu v lingvistice a humanitních vědách obecně. Mimo jiné budou studovat odbornou literaturu, vyhledávat a kriticky zpracovávat relevantní informace z různých zdrojů a budou mít možnost realizovat vlastní výzkumnou sondu. Stáž je vhodná pro mluvčí jakéhokoli jazyka, může být vedena částečně či zcela v angličtině. Rozvrh stáže a podíl práce z ÚJČ a domova je individuální.

2.106 Anorexigenní neuropeptidy v regulaci příjmu potravy

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Veronika Pražienková, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Obezita je jednou ze světově nejrozšířenějších civilizačních chorob, která je úzce spjata s nadměrným příjmem potravy a minimálním energetickým výdejem. Rostoucí výskyt obezity představuje závažná rizika spojená s dalšími zdravotními komplikacemi. Jednou z potenciálních možností léčby mohou být centrální anorexigenní neuropeptidy, které se tvoří v mozku a mají vliv na snížení příjmu potravy a tělesné hmotnosti. Nové lipidizované analogy navržené v laboratoři skupiny RNDr. Lenky Maletínské, CSc. umožňují vyvolání centrálního anorexigenního účinku po periferním podání. Nabízí tak možnost potenciálního terapeutického využití.

13.059 Topografie v minulosti a dnes

Dějiny umění Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Hlavní náplní stáže bude účast na výzkumném úkolu brněnského pracoviště oddělení topografie Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i., jímž je dokončení prvního vědeckého soupisu památek na Moravě a ve Slezsku. Stážista ve spolupráci s lektorkou připraví jedno heslo čtvrtého svazku encyklopedie Umělecké památky Moravy a Slezska. V rámci heuristiky navštíví odborné knihovny, archivy, pracoviště Národního památkového ústavu. Při výjezdu do zvolené lokality se seznámí se základy uměleckohistorické práce v terénu.

1.035 Proteinové inženýrství

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Pavel Mikulecky, Ph.D.
INSTITUCE: Biotechnologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 16
ANOTACE: Student se naučí základy přípravy a charakterizace proteinů a měření jejich interakcí s vazebnými partnery. Seznámí se s moderním zařízením molekulárně biologické a biochemické laboratoře, se špičkovými přístroji na biofyzikální charakterizace vlastností proteinů a krystalografické stanovení jejich struktur.
POZNÁMKA: Výzkum v laboratoři je multidisciplinární, používá techniky proteinového inženýrství, molekulární biologie, biochemie, bioinformatiky i molekulárního modelování.

5.037 Mapování vhodných území pro obnovu mokřadů

Ekologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V současné době je jedním z velkých problémů nedostatečné zadržování vody v krajině. jedním z opatření je obnova mokřadů a tůní na vhodných územích. Cílem stáže bude na základě srovnání historických a současných nalézt území, kde se v minulosti vyskytovaly rybníky či mokřady a vybrat potenciálně vhodné pro jejich obnovu. Současný stav těchto vybraných území bude poté ověřen přímo v terénu. Stáž je primárně plánována na území Podblanicka, ale po dohodě je možné ji realizovat i jinde.

1.004 NIF-sensitivní aniontové kanály a jejich úloha ve fotomorfogenezi rostlin

Biologie Olomoucký kraj

LEKTOR STÁŽE: Prof., RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 12
ANOTACE: Světlo je klíčovým faktorem růstu a vývoje rostlin. Molekulární mechanizmy, kterými světelný signál řídí růst rostlin, však nejsou zdaleka objasněny. Bylo například zjištěno, že modré světlo aktivuje aniontové kanály, což vede k inhibici prodlužování hypokotylu. Další autoři vyslovili hypotézu, že v buňkách hypokotylu může aktivace aniontových kanálů vést k omezení růstu snížením turgoru, který reprezentuje motor buněčného růstu. Projekt je zaměřen na studium vlivu kyseliny niflumové (NIF), inhibitoru aniontových kanálů, na prodlužovací růst rostlin v závislosti na kvalitě světla. Experimenty budou rovněž zaměřeny na identifikaci fotoreceptorů, které zprostředkují vliv světla na aktivitu aniontových kanálů citlivých k NIF. Experimenty budou prováděny v podmínkách in vitro.

1.005 Interakce signálních drah fytochromů a abiotických stresů v citlivosti rostlin k abiotickým stresům

Biologie Olomoucký kraj

LEKTOR STÁŽE: Prof., RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 12
ANOTACE: Abiotické stresy, jako je např. sucho, zasolení, nízká či vysoká teplota, negativně ovlivňují růst rostlin a světlo je současně klíčovým faktorem růstu a vývoje rostlin. Je tedy zřejmé, že světlo přijímané rostlinnými fotoreceptory, např. fytochromy, reguluje citlivost rostlin ke stresu. Bylo například zjištěno, že modré světlo zvyšuje citlivost klíčení semen rajčete k zasolení či osmotickému stresu. Molekulární mechanizmy těchto interakcí jsou však velice málo probádány. Projekt je zaměřen na studium toho, zda fytochromy zprostředkují vliv červeného a modrého světla na schopnost rostlin tolerovat zasolení. Experimentální strategie je zaměřena na využití genetického přístupu, který spočívá v analýze mutantů rajčete s defekty ve fotoreceptorech červeného světla. Experimenty budou prováděny v podmínkách in vitro.

1.012 Mikrobiom trávicího traktu člověka

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Dagmar Schierová
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 12
ANOTACE: Stáž je zaměřená na seznámení studentů s prací ve vědecké laboratoři, naučení se základních návyků a běžně používaných metod molekulární biologie jako je PCR, izolace DNA a elektroforetické metody. Navíc si budou moci vyzkoušet specializované metody, jako je degradační gradientová gelová elktroforéza (DGGE) a sekvenování nové generace (NGS). Za tímto účelem budou mít studenti vlastní projekt, kdy budou pracovat s lidskými vzorky a analyzovat jejich mikrobiální složení. Vyzkouší si tedy celou paletu metod používaných pro analýzu mikrobiomu včetně následné interpretace dat.

1.030 Screening of actinomycetes with antifungal activity against plant pathogenic fungi

Biologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr. Erika Corretto
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Bacteria belonging to the Actinomycetales order produce a wide range of metabolites. These compounds can be applied in agriculture to control/suppress diseases caused by pathogenic Fungi. In this project, the student will screen soil actinomycete strains isolated from soil and clinical samples against selected plant pathogenic Fungi. Metabolites from strains with strong antifungal activity will be extracted and further analysed for the identification of the active compounds.

1.039 Hodnocení záchranných populací kriticky ohroženého druhu kuřička hadcová

Biologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Jedním ze způsobů záchrany kuřičky hadcové je vytváření jejích záchranných populací. Tento způsob ochrany však nese mnohá rizika. Jedním z rizik je i vytvoření sterilních kříženců v případě společného pěstování jedinců různého původu či blízce příbuzných druhů. Cílem práce bude monitorovat vývoj kříženců v různých stresových podmínkách (sucho, vysoká kompetice, vysoký zástin), stanovit schopnost jejich reprodukce v dalších generacích.

 

předchozí123456další