Databáze stáží

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2020 již, bohužel, skončilo. Na podzim zde najdeš novou nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Středočeský kraj Ekologie

2.10.04 Dopad managementových zásahů na vegetaci kaňonu Vltavy se zaměřením na živné rostliny okáče bělopásého

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž bude obnášet terénní práci.
Okáč bělopásný je jeden z nejohroženějších motýlů v ČR vázaný na skalní výchozy a velmi světlé doubravy, které se po opuštění tradičního způsobu hospodaření proměnily v křoviny, přestárlé pařeziny a zapojené porosty. Na vybraných lokalitách kaňonu Vltavy bude probíhat proředění těchto porostů. Cílem stáže bude zhodnotit dopad těchto zásahů na abiotické podmínky a vegetaci lokalit, zejména na rozšíření kostřav a mateřídoušky, které jsou živnými rostlinami okáče. Stáž kombinuje terénní práci a statistické zpracování dat. Stáž bude probíhat ve spolupráci s ČSOP Vlašim a entomology.
Středočeský kraj Ekologie

2.10.05 Vliv managementových zásahů na hadcovou vegetaci

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž obnáší práci v terénu
V rámci realizace záchranného projektu pro kuřičku hadcovou dochází na jejích stanovištích k managementovým zásahům, zejména ke kosení, lesní pastva, prosvětlování či narušování drnu. Cílem stáže bude zhodnocení dopadu těchto zásahů na hadcovou vegetaci a vybrané diagnostické druhy. Na základě těchto dat bude navržený nejvhodnější typ (či kombinace) zásahů na jednotlivých lokalitách. Stáž bude kombinovat práci v terénu (NPP Hadce u Želivky a PP Hadce u Hrnčíř) a práci s daty.
Jihomoravský kraj Ekologie

2.10.06 Identifikace parazitických vajec pomocí analýzy obrazu u vnitrodruhového parazita, vlaštovky obecné

LEKTOR STÁŽE Mgr Michal Šulc, Ph.D
INSTITUCE Ústav biologie obratlovců
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) je jedním z mála druhů pěvců, u kterých se vyskytuje vnitrodruhový hnízdní parazitismus. Stává se tedy, že jedna samice snese své vejce do hnízda samice jiné. Odhalení parazitického vejce sneseného mezidruhovým parazitem (např. kukačkou) je relativně snadné, protože vejce parazita se od vajec hostelů většinou na první pohled liší ve velikosti a barvě. U vnitrodruhových parazitů, jako je například námi studovaná vlaštovka, je situace mnohem složitější, neboť jsou si vejce různých jedinců v rámci druhu zpravidla mnohem podobnější. Přesto jsou vejce vlaštovek ve svých charakteristikách (velikost, tvar, zbarvení a především skvrnitost) poměrně variabilní, a proto je možné, že i u tohoto druhu lze parazitické vejce možné vizuálně odlišit. Tento předpoklad ovšem nikdy nebyl vnitrodruhových parazitů testován. V námi studované populaci vlaštovky obecné je přítomnost parazitického vejce přímo odhalena pomocí genetických metod. Cílem stážistovi práce bude zjistit, zda je možné parazitické vejce ve snůšce poznat, a to nejen vizuálně, ale také pomocí moderních technik analýzy obrazu. V rámci stáže bude mít také student možnost se účastnit sběru dat v terénu, např. bude kontrolovat hnízda vlaštovek, odchytávat dospělé ptáky či fotografovat snůšky.
Jihomoravský kraj Ekologie

2.10.07 Variabilita vzhledu kukaččích vajec během hnízdní sezóny a její vliv na mimikry

LEKTOR STÁŽE Mgr Michal Šulc, Ph.D
INSTITUCE Ústav biologie obratlovců
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Kukačka obecná (Cuculus canorus) je ptačí druh s velice zajímavou hnízdní strategií – nestaví si vlastní hnízdo, ale místo toho snáší svá vejce do hnízd jiných druhů. Této jedinečné rozmnožovací strategii říkáme hnízdní parazitizmus. Aby hostitel nepoznal podvržené kukaččí vejce, vyvinuly se u kukaček v průběhu evoluce mimetická vejce, tedy taková, která se výrazně podobají vejcím hostitelů. Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) je nejčastějším hostitelským druhem kukačky obecné v České republice. Který hnízdí v hojném počtu na jižní Moravě na rybnících poblíž Hodonína a Mutěnic. Na této unikátní lokalitě probíhá náš výzkum hnízdního parazitismu. Stážista/ka by se zabýval právě problematikou mimikry kukaččích vajec. Je známé, že jednotlivé samice nekladou všechna vejce úplně stejná, ale naopak se mohou lišit velikostí či barvou. To může výrazně ovlivňovat např. potrava, kterou se samice živí. Díky tomu, že se kukačky nemusejí mláďata o starat, mohou snést během jedné hnízdní sezóny až 20 vajec a ta se mezi sebou mohou výrazně lišit. To může mít i zásadní vliv na míru mimikry kukaččích vajec, a tedy i na pravděpodobnost jejich přežívání. Hlavním úkolem stážisty/ky bude analýza obrazu pořízených fotografií vajec kukaček a odhalení, jak moc se vzhled vajec u jednotlivých samic v průběhu sezóny mění a zda to může mít vliv na jejich mimikry. Stážista/ka bude mít také možnost seznámit se s prací v terénu, např. s hledáním hnízd, fotografováním vajec či odchytem ptáků.
Královéhradecký kraj Lékařské vědy

2.20.01 Vliv nepatogenní bakterie Clostridium tyrobutyricum, produkující butyráty, na vznik a vývoj střevního zánětu v gnotobio

LEKTOR STÁŽE Ing Tomáš Hudcovic
INSTITUCE Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Nespecifické střevní záněty patří k onemocněním, jejichž počet se každoročně zvyšuje. Intestinální mikroflóra hraje rozhodující úlohu při vzniku střevních zánětů a jednou z možností jak tyto záněty ovlivňovat je použití např. nepatogenních bakterií s produkcí krátkořetězcových mastných kyselin (butyrátů). Student bude sledovat působení nepatogenní bakterie Clostridium tyrobutyricum na vznik a vývoj akutního zánětlivého střevního onemocnění vyvolaného působením dextran sulfátu sodného (DSS). Zhodnotí působení Clostridium tyrobutyricum v oblasti tlustého střeva v různě kolonizovaných myších a také prověří její imunomodulační vlastnosti v in vitro experimentech na buněčných kulturách. Bude se podílet na přípravě histologických preparátů, bude sledovat histologické změny na povrchu střeva. Stanoví morfometrické znaky z odebraných vzorků a určí změny v produkci mucinu. Imunohistochemicky zanalyzuje přítomnost proteinů ve střevní bariéře, zvláště pak v těsných spojích. Seznámí se s metodami klasické histologie, imunohistochemie, imunocytochemie, bude pracovat s buněčnými kulturami a také na fluorescenčním mikroskopu.
Hlavní město Praha Lékařské vědy

2.20.02 Vliv nanovláken s obsahem bioaktivních látek na rast a syntézu extra-celulární hmoty kožních buněk

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jana Hlinková, Ph.D.
INSTITUCE Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: vhodné pro studenty 3. ročníku SŠ.
Testování viability, proliferace a tvorby extracelulární hmoty tvořené kožných buněk osazenými na nanovláknech s obsahem bioaktivních látek. Buňky budou hodnoceny biochemickými metodami a vizualizovany pomocí konfokální mikroskopie.
Hlavní město Praha Lékařské vědy

2.20.03 Studium mechanismů, kterými acetylcholin ve striatu řídí naši schopnost odnaučit se staré a naučit se nové

LEKTOR STÁŽE MUDr. Mgr. Helena Janickova, PhD
INSTITUCE Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Schopnost potlačovat zastaralé a nefunkční vzorce chování a nahrazovat je něčím novým a užitečnějším se nazývá kognitivní flexibilita. Ta je poškozená u celé řady neuropsychiatrických onemocnění včetně autismu, drogové závislosti nebo schizofrenie. Již dlouho se ví, že cholinergní signalizace ve striatu je důležitá pro udržení kognitivní flexibility, ale mechanismy, kterými acetylcholin ve striatu na kognitivní flexibilitu působí, jsou jen málo prostudované. V našem projektu použijeme myši k tomu, abychom otestovali roli specifických cholinergních receptorů v řízení kognitivní flexibility. Konkrétně nás budou zajímat nikotinové beta2* receptory a muskarinové M4 receptory. U transgenních myší provedeme deleci beta2* nikotinového receptoru a funkci M4 receptoru budeme inhibovat pomocí specifického antagonisty aplikovaného přímo do striata pomocí stereotakticky implantované kanyly. U obou těchto myších modelů budeme testovat, zda po vyrušení funkce příslušných receptorů u nich došlo ke zhoršení v testech kognitivní flexibility. Pomocí histologických a biochemických technik se také pokusíme přesněji určit mechanismy, které se na řízení kognitivní flexibility podílejí.
Hlavní město Praha Lékařské vědy

2.20.04 Polymerní nanovlákenné nosiče pro tkáňové inženýrství kosti

LEKTOR STÁŽE MUDr. Ing. Karolína Vocetková, Ph.D.
INSTITUCE Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Vzhledem ke stoupajícímu věku populace se tkáňové inženýrství a regenerativní medicína těší v posledních letech vysokému vědeckému zájmu. Cílem tkáňového inženýrství je vyvinout náhradu poškozené tkáně ve formě vhodného biokompatibilního nosiče podporujícího migraci a proliferaci buněk, a následně syntézu přirozené extracelulární hmoty. Vhodným nosičem jsou nanovlákenné nosiče, neboť svou mikroarchitektonikou připomínají strukturu přirozené mezibuněčné hmoty. Cílem stáže bude vyvinout, optimalizovat a otestovat polymerní nosič připravený metodou elektrostatického zvlákňování a stanovit jeho vhodnost pro diferenciaci mezenchymálních kmenových buněk různého původu (kostní dřeň, tuková tkáň nebo Whartonův rosol) do kostní tkáně. Pro hodnocení budou použity standardní molekulárně-biologické metody a fluorescenční mikroskopie.
Hlavní město Praha Lékařské vědy

2.20.05 Polymerní nanovlákenné nosiče pro tkáňové inženýrství kůže

LEKTOR STÁŽE Mgr. Věra Sovková, Ph.D.
INSTITUCE Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Tkáňové inženýrství spojuje oblasti biologie a inženýrství a usiluje o zajištění regenerace těla konkrétním stimulováním biologického prostředí. Zjednodušeně se usiluje o vytvoření nosiče, který napodobuje přirozené mikroprostředí stávající tkáně a slouží jako fyzická opora pro adhezi buněk. Ty následně přispějí k degradaci nosiče a na jeho místě vytvoří mezibuněčnou hmotu, ve které budou dále proliferovat a kooperovat. Nosič může být obohacen o bioaktivní molekuly, které ovlivňují buněčné pochody. Velmi slibným přístupem se jeví použití nanovlákenných nosičů. Nanovlákna nabízí nesporné výhody, mezi něž patří biokompatibilita, biodegradabilita a mnohostranné chemické a mechanické vlastnosti. Vyznačují se velkým specifický povrchem, vysokou porozitou a průměrem vláken blízkým vláknům mezibuněčné hmoty. Mikroarchitektonika připravených nanovlákenných vrstev připomíná nativní extracelulární matrix, která buňkám poskytuje přirozenou oporu pro jejich růst a zároveň může sloužit jako rezervoár bioaktivních látek, které jsou řízeně uvolňovány v místě potřeby. Ve tkáňovém inženýrství je pro přípravu nanovlákenných nosičů s výhodou používán poly(ε-kaprolakton) (PCL), což je biokompatibilní a biodegradabilní polymer schválený americkým FDA pro klinické použití. Jeho nevýhodou je relativně delší poločas degradace připravených vrstev. Kopolymerací ε-kaprolaktonu (CLO) s ε-kaprolaktamem (CLA) bude připraven polyesteramid (PEA) – poly[(ε-kaprolaktam)-stat-(ε-kaprolakton)]. Složení kopolymeru ovlivňuje rychlost degradace, a tím i využití nanovlákenných vrstev. Cílem stáže bude optimalizace, charakterizace a testování připravených nanovlákenných nosičů, které by mohly sloužit jako kryty pro hojení ran. Pomocí molekulárně biologických metod a konfokální mikroskopie bude sledována proliferace a viabilita kožních buněk.
Hlavní město Praha Lékařské vědy

2.20.06 Tumor microenvironment immunology and immunotherapy

LEKTOR STÁŽE MUDr. Luca Vannucci, PhD.
INSTITUCE Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Students must be informed that a part of the experimental work is also conducted on in vivo models (experimental animals) according to EU and CZ rules of ethics in animal manipulation.
The student will be introduced to the generalities of immunology and to basic laboratory methods In particular,the focus will be on the tumor microenvironment, immunology of tumor development, the influence of local immunity changes on the structures of the tissue and possible approaches for its modulation will be highlighted.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.