Databáze stáží

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2020 již, bohužel, skončilo. Na podzim zde najdeš novou nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Hlavní město Praha Chemie

2.08.14 Optimalizace podmínek elektrochemického stanovení vybraných vitamínů

LEKTOR STÁŽE Mgr. Monika Klusáčková, PhD.
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Vitamíny představují esenciální sloučeniny, které zastávají v organismu funkci katalyzátorů biochemických reakcí. Až na malé výjimky nedokáže organizmus vitamíny sám syntetizovat, proto je přirozeně získává z potravy, popřípadě z vitamínových doplňků. Pro kontrolu obsahu vitamínů ve stravě je možné použít nejrůznější analytické přístupy, mezi které patří i elektroanalytické metody. Stáž je určena studentům, kteří mají zájem seznámit se s problematikou vitamínů a jejich přínosem pro organismus a získat znalosti se základními dovednosti v oblasti elektroanalytických metod. Dále se naučit pracovat s chemickými informačními zdroji, správně zpracovávat naměřená data a interpretovat dosažené výsledky. Náplní práce bude nalézt optimální podmínky pro stanovení obsahu vybraných vitamínů za pomoci různých elektrochemických metod, charakterizovat daný elektrochemický systém a získané znalosti realizovat na modelovém a reálném vzorku (potraviny, volně prodejné doplňky stravy).
Hlavní město Praha Chemie

2.08.15 Synttheses of Bio-Active molecules

LEKTOR STÁŽE Mr Mohamed Hamissa
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
POZNÁMKA: English is the language of instruction.
We are aiming to synthesize small molecules with different bio activities (treating diseases). The intern will preform different organic chemical reactions through schemes in order to achieve the desired compounds. the intern showed have the following: 1. The age is 18 or more. 2. he should come at least one day/ week. 3. willing to learn new techniques.
Středočeský kraj Chemie

2.08.16 Tenké vrstvy magnetických oxidů s magnetoelektrickým jevem

LEKTOR STÁŽE Ing Josef Buršík, CSc
INSTITUCE Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 24
POZNÁMKA: Téma stáže spadá do oblasti výzkumu nových materiálů a je mezioborové: příprava tenkých vrstev se opírá o aplikaci chemie (anorganické i organické), charakterizace tenkých vrstev se opírá o fyziku (struktura, magnetismus látek).
Tématem stáže je aplikace metod "soft chemistry" v přípravě a studiu nových materiálů v oblasti tenkých vrstev magnetických oxidů (tzv. hexagonálních feritů (HF)). Některé sloučeniny těchto feritů vykazují tzv. magnetoelektrický (ME) jev, který je zajímavý mj. z hlediska možného využití pro konstrukci nových senzorů magnetického (elektrického) pole. Během stáže budou připravovány tenké vrstvy ME HF, prováděna jejich strukturní, chemická, mikrostrukturní anylýza. Ve spolupráci s fyzikálními laboratořemi pak i jejich magnetická (ME) charakterizace. další zdroje info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetismus http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/295-magneticke-vlastnosti-latek
Hlavní město Praha Chemie

2.08.17 Studium mezimolekulových interakcí spektroskopickými metodami

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Mezimolekulové interakce jsou důležité např. v biologii i průmyslu, ale studují se poměrně obtížně. My se zaměříme na jednodušší systémy, např. směs dvou kapalin, a detekci interakcí pomocí moderní spektroskopie Ramanovy optické aktivity. Pokusíme se i o počítačové modelování spekter. (viz např. http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/pdf/199.pdf).
Hlavní město Praha Chemie

2.08.18 Main molecule of life: In vitro and in silico studies of DNA structure and functions

LEKTOR STÁŽE Dr Valery Andrushchenko
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
One of the prominent nucleic acid scientists, M. Frank-Kamenetskii (Boston University, USA), called DNA “the main molecule of life”. And rightly so, since DNA performs one of the most important functions needed for life: it stores our genetic code. However, later studies revealed that this is not the only function of DNA. It also participates in a variety of regulatory processes, molecular recognition, ageing, etc. Furthermore, the commonly-known double-helical DNA structure, discovered by Watson and Crick in 1953 (B-DNA) appeared to be only one of many conformations in a diverse world of nucleic acid structures. For example, left-handed, triple-stranded and four-stranded conformations have been discovered and shown to play an important role in many life processes. In our laboratory we study a wide range of DNA and RNA structures using the newest spectroscopic and microscopic methods (vibrational circular dichroism (VCD), Raman optical activity (ROA), circularly polarized luminescence (CPL), electronic circular dichroism (ECD), infrared absorption (IR), Raman scattering, atomic force microscopy (AFM), transmission electron microscopy (TEM), circularly polarized microscopy (CPM)). The experimental results are supported and interpreted by advanced computer modeling. During the internship the student will become familiar with novel spectroscopic and microscopic techniques and their applications to study DNA and other biological molecules. Introduction to computer modeling of different DNA structures and their spectra will be also included in the training.
Hlavní město Praha Chemie

2.08.19 Přesné kvantově-mechanické výpočty jako reference pro vývoj semiempirických metod

LEKTOR STÁŽE doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Přesné kvantově-mechnické metody výpočetní chemie se dají použít k vytvoření modelových systémů které se hodí pro vývoj a testování jednodušších metod. V rámci stáže se student seznámí s teorií, naučí se pracovat s výpočetně-chemickými programy, a bude pracovat na přípravě databáze referenčních dat.
Středočeský kraj Chemie

2.08.20 Isomeric Cage Molecules in Self-Assembled Structures

LEKTOR STÁŽE Dr. Tomáš Baše
INSTITUCE Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: The primary language of communication.
This project focuses on the preparation of a new isomeric cage building block and its characterization. Special attention will be paid to understanding and description of its molecular structure and its inter-molecular interactions compared to similar isomeric species.
Středočeský kraj Ekologie

2.10.01 Vliv managementu na vegetaci a vybrané druhy ohrožených rostlin

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž bude probíhat převážně v měsících květen - červenec v závislosti na lokalitě. V tuto dobu budou probíhat terénní práce, kdy se očekává vícedenní zapojení studenta.
V současné době probíhá několik ochranářských projektů zaměřených na obnovu suchých trávníků, světlých doubrav či hadcových borů. Na lokalitách probíhá kosení, pastva, strhávání půdy bagrem či prosvětlení porostů. Stážisté se zapojí do těchto dlouhodobých projektů, konkrétně do hodnocení stavu vegetace a stanoviště. Na některých územích se bude jednat o studii stavu lokality před zásahy, na většině však půjde již přímo o hodnocení dopadů. Výstupem bude doporučení pro ochranu přírody, jak pečovat o dané území a cílové druhy rostlin. Student si bude moc vybrat z následujících území: - NPR Kněžičky a PP Báň (nedaleko Chlumce nad Cidlinou) - NPP Hadce u Želivky a PP Hadce u Hrnčíř (Vlašim) - skály nad Slapskou přehradou (Dobříš, Sedlčany) - PP Roudný (CHKO Blaník) - Malešov (u Roudnice nad Labem)
Středočeský kraj Ekologie

2.10.02 Krajinná dynamika kriticky ohroženého druhu Minuartia smejkalii

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž bude probíhat zejména v druhé polovině června, vhodné by bylo vícedenní zapojení studentů do terénních prací. Hodnocení klíčivostí bude probíhat v září
Kuřička hadcová (Minuartia smejkalii) je endemický kriticky ohrožený druh osídlující otevřené hadcové skalky s nízkou pokryvností ostatních druhů. Jeho výskyt je velmi fragmentovaný. V současné době roste pouze na 2 lokalitách vzdálených cca 40km – EVL Želivka (6 populací) a EVL Hadce u Hrnčíř (1 populace). Některé populace kuřičky hadcové byly již velmi malé a jedinci nebyli schopni produkovat semenáčky. Tyto populace byly proto uměle posíleny výsadbami předpěstovaných jedinců. Stážisté se zapojí do hodnocení přežívání jedinců na lokalitách jak uměle vysazených, tak i přirozeně se vyskytujících. Dále se budou podílet na hodnocení produkce semen a jejich klíčivosti.
Hlavní město Praha Ekologie

2.10.03 Vztah mezi biomasou a stlačenou výškou rostlinných společenstev na Berounsku

LEKTOR STÁŽE Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.
INSTITUCE Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cíl stáže: Cílem stáže je seznámit studenta s všeobecnými principy vědecké práce a poskytnout studentovi informace a možnosti, aby se mohl sám do vědecké práce aktivně zapojit. Zároveň bude student seznámen s hlavními současnými problémy v oboru krajinná ekologie. Současným velikým problémem je působení klimatické změny, která již v současnosti významně ovlivňuje současné udržitelné využívání přírodních zdrojů, zejména lesních a zemědělských ekosystémů. Z tohoto důvodu je stále aktuálním tématem sledovat a hledat vhodné indikátory pro odhad produkce rostlinných druhů v lučních ekosystémech v podmínkách klimatické změny. Možnými indikátory jsou stlačená výška porostu a počet rostlinných druhů. Cíl práce: Cílem práce studenta je ověřit tři hypotézy. První hypotéza: při výskytu většího počtu druhů rostlin se zvyšuje i celková produkce rostlinného společenstva. Druhá hypotéza: při změně zastoupení hlavních funkčních skupin (traviny, byliny a bobovité) se mění také i celková produkce rostlinného společenstva. Třetí hypotéza: Mezi naměřenými hodnotami stlačené výšky porostu a množstvím biomasy travního společenstva existuje přímá úměra. Metodika: Pro sběr dat je již vybráno devět luk s odlišným vodním režimem a vždy tři louky mají stejný typ vodního režimu. Vybrané louky se nacházejí v okrese Beroun, v blízkosti obce Loděnice. Na vybraných lokalitách již výzkum probíhá 3 roky, šlo by tedy o získání dalších výsledků. Na každé louce bude probíhat sběr dat na pěti čtvercových studijních plochách. Na každé ploše bude proveden soupis rostlinných druhů (fytocenologický snímek) a změřena výška porostu speciálním měřícím talířem. Z každého čtverce bude poté odebrána biomasa rostlin, která bude v laboratoři roztříděna po jednotlivých funkčních skupinách (traviny, byliny a bobovité), usušena v laboratorní sušárně a následně zvážena. Průběh stáže: Stáž bude kombinací konzultací, samostatné práce studenta a získání zkušeností při získávání dat přímo v terénu. Výstupem roční stáže bude prezentace na Studentské konferenci. Proto v zimních a jarních měsících (leden-duben) bude student zpracovávat českou i zahraniční literaturu týkající se daného tématu. Během studia a zpracování literatury bude několik konzultací, ale půjde z větší části o samostatnou práci, kterou student může provádět i z domova. Hlavním těžištěm stáže bude terénní práce od května do září. V květnu a v červnu budou probíhat první sledování rostlinného společenstva a odběry biomasy (náročnost přibližně 3 x 8hod) a následné třídění rostlin podle funkčních skupin (náročnost přibližně 3 x 8hod) a v srpnu a v září se všechny uvedené činnosti zopakují. Práce v terénu budu vždy za přítomnosti vědeckého pracovníka, který vše studentovi ukáže a student si bude moci vše vyzkoušet. S tříděním odebrané biomasy bude studentovi na začátku také pomáhat vědecký pracovník, než se student naučí rozeznávat jednotlivé skupiny a začne pracovat samostatně. Poslední etapou stáže od října do prosince bude zpracování a porovnání získaných výsledků s výsledky z předchozích let a s výsledky jiných autorů. Závěrečným výstupem bude příprava prezentace na Studentskou konferenci.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.