Databáze stáží

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2020 již, bohužel, skončilo. Na podzim zde najdeš novou nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Hlavní město Praha Chemie

2.08.02 Elektrochemické studium azamakrocyklických ligandů a jejich komplexů s ionty přechodných kovů

LEKTOR STÁŽE RNDr. Alan Liška, Ph.D.
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Makrocyklické ligandy schopné silně a selektivně vázat ionty přechodných kovů v současné době představují sloučeniny vysoce atraktivní jak pro základní výzkum (pochopení vztahu struktury a reaktivity, potvrzení/vyvrácení hypotéz, korelace experimentu s teoretickými modely), tak pro cílové využití v aplikacích napříč medicínou, environmentální chemií, molekulární elektronikou a materiálovou chemií. Námětem navrhované stáže je studium derivátů cyklamu a jeho komplexů s ionty kobaltnatými, nikelnatými, měďnatými a zinečnatými metodami cyklické voltametrie a DC-polarografie. Ze získaných výsledků se očekává možnost detailní interpretace redoxních mechanismů a nezávislé posouzení termodynamických i kinetických vlastností.
Hlavní město Praha Chemie

2.08.03 Učíme učit chemii - experimentujeme v naší výukové laboratoři a učíme tvořit manuály k výuce chemie žáků ZŠ

LEKTOR STÁŽE Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Ad tématu stáže : je to chemie a didaktika zároveň -------------------- ad DPH: ústav ve vědecké činnosti není plátcem DPH, v popularizaci a vzdělávání a ostatních nevěd. činsotech (konference, ubytování aj.) je plátcem DPH.
Didaktická stáž pro zájemce, kteří se chtějí naučit, jak učit chemii zábavněji a srozumitelněji, než je obvyklé. Naučíme vás nejen dělat z vašeho pohledu "zábavné" experimenty, ale a to hlavně pochopit o jaký princip či jev se jedná a naučíte se, jak toto vše předat dále. Není nic horšího, než kantor, který stojí před popsanou tabulí a hledá místo na poslední rovnici. Studenti opisují a opisují (a fotí na tablety), pak se biflují a biflují (bez toho, že něčemu rozumí) a po písemce či zkoušení, vše zapomenou. U nás nabízíme efektivní způsob příjmu znalostí: protože jsme vědci, tak učíme tím, co umíme dokonale - experimentem. Naši stážisté se v programu stáží seznámí se zajímavými chemickými tématy jak po stránce teoretické, tak hlavně, jak dané téma uchopit experimentálně. Naše didaktická stáž je naučí, či zdokonalí, jak sestavit rozumný experiment, aby podpořil teoretickou výuku a učinil ji nejen pochopitelnou a stravitelnou, ba co víc inspirující-záživnou-neodolatelnou. Budeš s námi experimentovat, navrhovat pokusy na různá témata a zkoušet si učit mladší žáky formou workshopů (výuka v ústavu, ve škole, mimoškolně-kroužek) a třeba jednou rozšíříš řídnoucí řady kantorů, co boj s byrokracií a nesmyslnou legislativou plnou zákazů nevzdali a do svých hodin stále nějaké ty experimenty zařazují.
Hlavní město Praha Chemie

2.08.04 Nové galektinové inhibitory

LEKTOR STÁŽE Ing. Jakub Kaminský, Ph.D.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Galektiny jsou skupinou proteinů, které specificky vážou beta-galaktosidové sacharidy. Na rozdíl od ostatních lektinů nejsou membránově vázané a vyskytují se jak vně buněk v extracelulárním prostoru, tak uvnitř buněk. Z toho důvodu se účastní řady procesů, jako například buněčného rozpoznávání, adheze, transmembránové a vnitrobuněčné signalizace apod. Účastní se rovněž řady patologických procesů, například bakteriální a virové infekce, progrese nádorů, procesu metastáze, angiogeneze při nádorovém bujení apod. Cílené a specifické blokování funkce galektinů by tak mohlo vést k objevu nových účinných terapeutik. V projektu se budeme zabývat počítačovým modelováním interakcí nově navržených inhibitorů s různými galektiny. Projekt je součástí multioborové spolupráce podporované farmaceutickou firmou Gilead.
Hlavní město Praha Chemie

2.08.05 Chirální spektroskopie jako účinný nástroj při identifikaci různých krystalových forem léčiv

LEKTOR STÁŽE Ing. Jakub Kaminský, Ph.D.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Polymorfy jsou rozdílné krystalové formy jedné a té samé aktivní substance (API). Jelikož patenty léčiv jsou vázané na konkrétní krystalovou formu, připravení nové formy umožňuje nový patent a tudíž novou lékovou formu při stejné API. Jednotlivé krystalové formy je potřeba přesně a jednoznačně popsat a odlišit, což je tradičně prováděno za pomocí krystalografie, vibrační spektroskopie (IČ, Raman), kalorimetrie apod. Vibrační spektra však často vykazují velkou míru podobnosti pro několik polymorfů. V projektu navrhujeme použít chirální varianty tradičních spektroskopických metod, které pracují s cirkulárně polarizovaným světlem a přinášejí víc informací než tradiční metody. Mohly by tak přispět k snadnější identifikaci polymorfů. Součástí projektu bude i počítačové modelování spektrálních vlastností polymorfů pro úplnou interpretaci naměřených dat.
Hlavní město Praha Chemie

2.08.06 Endohedrální fullereny jako molekulární elektronické součástky

LEKTOR STÁŽE Doc. Mgr. Michal Straka, PhD.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Molekulární elektronika se zabývá použitím molekul jako elektronických součástek. Tento koncept umožňuje minimalizovat rozměry elektroniky. V dnešní době patří molekulární elektronika mezi velmi aktivní oblasti vědy. V naší práci se zabýváme počítačovými predikcemi molekulárních součástek na bázi fullerenů a jejich vodivostních vlastností. Ukazuje se, že tyto molekuly mohou zároveň fungovat jako molekulární přepínače, což neuvěřitelně rozšiřuje jejich další možnosti pro molekulární elektroniku. Molekulární přepínač je molekula, která může existovat ve více stabilních stavech, jež lze "přepínat" například elecktrickým, nebo magnetickým polem. V naší práci momentálně studujeme přepínací diody, spinové filtry, a memristory na bázi MX molekul ve fullerenu C70.
Hlavní město Praha Chemie

2.08.07 Příprava biologicky aktivních heterocyklů

LEKTOR STÁŽE Ing. Jaroslav Šebestík, Ph.D.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž může umožňovat po dohodě více než 8 h/měsíc.
Řada heterocyklických sloučenin vykazuje vysokou biologickou aktivitu: kancerostatika, anti-virotika, léčiva ovlivňující nervový systém, ... V rámci stáže si student zkusí syntézu heterocyklických sloučenin a jejich charakterizaci pomocí moderních analytických metod.
Hlavní město Praha Chemie

2.08.08 Věda na stopě zločinu

LEKTOR STÁŽE Mgr. Magda Zlámalová
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Upozorňujeme, že stáže budou probíhat s časovou dotací: 1x měsíčně 8 hodin na ÚFCH JH (v termínech stanovených po dohodě s vybranými studenty) + předpokládá se samostatná domácí příprava cca 4 hod/měsíc. Součástí stáže je i praktická část - stážista absolvuje minimálně jeden výukový kurz na ÚFCH JH v roli pomocného lektora kurzu.
Stáž je určena studentovi, který se zajímá o přírodní vědy – především chemii - a chce se zapojit do popularizačního programu zatraktivnění hodin chemie. Během stáže bude student tvůrcem forenzního případu a zároveň jej bude řešit z pohledu laboratorního pracovníka. Náplní práce tak bude nejen laboratorní praxe ve formě základních důkazových a forenzních analýz, neméně důležitou součástí bude i kreativní tvorba případu. Práce bude koncipována s důrazem na popularizační potenciál samotných experimentů i vytvořených výstupů - principiální jednoduchost experimentů a materiálovou i finanční nenáročnost. U stážisty se předpokládá kreativita (slohová obratnost, výtvarný talent, případně zkušenosti s prací s fotoaparátem nejsou nutné, avšak velmi vítané). Při realizaci programu je ovšem nutností základní znalost v oblasti chemie a biologie, schopnost samostatné práce, dobré komunikační schopnosti a především aktivní a zodpovědný přístup uchazeče.
Hlavní město Praha Chemie

2.08.09 Radikalní život nebo život radikálů? Po stopách molekul s nepárovými elektrony pomocí magnetické rezonance.

LEKTOR STÁŽE Dr. rer. nat. Ing. Ján Tarábek
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 12
POZNÁMKA: Obor stáže je fyzikální chemie
Magnetická rezonce (MR) se používá nejenom pro zobrazování lidského těla, ale také jako metoda pro určení struktury chemických látek, protože atomová jádra a elektrony mají podobné vlastnosti jako malé tyčové magnetky v magnetickém poly. Na základě vlastností a vzájemného působení těchto ,,magnetek'' na různých místech molekuly je pak možné určit strukturu látek. Většina chemických sloučenin je tzv. diamagnetická (není vtahována do magnetického pole). Je to proto, že elektrony v nich tvoří páry vzájemně ,,opačně orientovaných magnetek''. Některé molekuly ale mají jeden nebo více nepárových elektronů, a proto si je můžeme představit jako kdyby nesly ,,malou magnetku'' a tudíž jsou vtahovány do magnetického pole (jsou tzv. paramagnetické). To umožňuje tyto látky studovat pomocí silných magnetů. Sloučeniny s nepárovým elektronem hrají velmi důležitou roli v mnoha (bio)chemických procesech jako např. oxidace, redukce, dýchání, enzymová katalýza, fotochemie, polymerace, nebo při vývoji nových materiálů pro displeje našich mobilních telefonů nebo televizních obrazovek. V začátcích projektu se student(ka) obeznámí s pojmy jako radikál (organická nebo malá anorganická molekula s nepárovými elektrony), komplex iontů kovu, jak si tyto sloučeniny dokážeme vyrobit a jak je sledujeme pomocí magnetické rezonance, kde se v rámci základů laboratorní techniky student(ka) seznámí s principem fungování přístroje MR. Na několika příkladech bude vysvětleno, jak vypadá výsledek měření (tzv. spektrum), jakým způsobem lze spektrum zpracovat a zanalyzovat pomocí programovacích jayzků Matlab, Python nebo R a nakonec co nám toto spektrum říká o studované látce. Ve druhé polovině projektu se student(ka) bude zabývat aktuální problematikou, která se řeší na Ústavu organické chemie a biochemie, a to konkrétně chemickou, fotochemickou nebo elektrochemickou tvorbou radikálů, jejich strukturou a v neposlední řadě také jejich životností (stabilitou). Cílem bude ukázat, jak se tyto získané informace využívají při návrhu reakčních mechanizmů v chemii.
Středočeský kraj Chemie

2.08.11 Syntéza nanoporézních koordinačních polymerů

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jan Demel, Ph.D.
INSTITUCE Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Porézní koordinační polymery (metal-organic Framework, MOF) jsou nové materiály umožňující skladování plynů (např. H2 nebo methanu) nebo separaci plynů díky svým pórům. Možnost polymerizace organických spojovacích molekul s přechodnými kovy přináší nepřeberné množství nových struktur, velikostí a tvaru pórů. Většina z nich ovšem vykazuje nízkou stabilitu, především ve vodě popřípadě za zvýšené teploty. Cílem práce bude syntéza nových MOF struktur, které budou vykazovat vysokou stabilitu, především ve vodě. Toho bude dosaženo vhodnou volbou kombinace kovu a spojovací molekuly.
Hlavní město Praha Chemie

2.08.12 Molekulové modelování astrochemických procesů

LEKTOR STÁŽE Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph.D.
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
První molekuly v mezihvězdném prostoru byly objeveny před 45 lety, od té doby bylo díky rotační a vibrační spektroskopii charakterizováno více než 200 sloučenin. Mechanismus jejich tvorby je často složitý, protože kvůli nízké hustotě částic téměř nemohou vznikat jednoduchými molekulovými srážkami v plynné fázi. Důležitou roli tedy hraje katalýza povrchem prachových zrn. Zajímavou skupinou látek vyskytujících se ve vesmíru jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, nanodiamanty a topologicky příbuzné molekuly, např. adamantan. O jejich vzájemném působení a také povaze interakcí s jinými astrochemicky relevantními molekulami je zatím známo velmi málo. Metodami teoretické chemie a klasické molekulové dynamiky budeme studovat strukturu a dynamiku klastrů adamantanu a topologicky podobných sloučenin a také záchyt dalších astrochemicky relevantních molekul, např. methanolu, na těchto nanostrukturách. Výsledky výpočtů budeme diskutovat s experimentálními spolupracovníky a pokusíme se interpretovat naměřená spektra. V širším kontextu celá práce přispěje k pochopení molekulové podstaty tvorby nanočástic v mezihvězdném prostoru a reakcí probíhajících na jejich povrchu.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.