Databáze stáží

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2020 již, bohužel, skončilo. Na podzim zde najdeš novou nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Hlavní město Praha Biochemie

2.03.01 Příprava a izolace RNA pro LC-MS analýzu

LEKTOR STÁŽE Ing. Hana Cahová, Ph.D.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
V naší skupině jsme objevili novou třídu tzv. RNA čepiček. Jedná se o sktruktury, které byly dříve známé jen jako malé molekuly ve všech buňkách. My jsme zjistili, že jsou tyto molekuly používány jako stavební bloky pro konce RNA. Prozatím se nám podařilo charakterizovat devět nových struktur u bakterií. Neznáme ovšem funkci těchto čepiček a také nevíme, zda i lidské buňky obsahují takto čepičkovanou RNA. Cílem stáže bude příprava modelové RNA a izolace RNA z lidských tkáňových kultur. A následně její úprava pro účely analýzy pomoci LC-MS (kapalné chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií).
Středočeský kraj Biochemie

2.03.02 Studium struktury proteinů pomocí moderních metod hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením

LEKTOR STÁŽE Mgr. Zdeněk Kukačka, Ph.D.
INSTITUCE Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Bílkoviny (proteiny) patří mezi základní stavební kameny všech organismů (od bakterie po člověka) a v těchto organismech vykonávají mnoho nezbytných funkcí (stavební, zásobní, transportní, imunitní odpověď atd.). Právě funkce bílkovin je do určité míry dána jejich strukturou a přestože počet nalezených bílkovin rapidně stoupá, struktura a funkce většiny z nich je stále neznámá. A právě studiu struktury bílkovin se bude stáž věnovat. K tomuto účelu bude využito nejmodernějších technik hmotnostní spektrometrie. Detaily stáže budou záležet na preferencích studenta.
Středočeský kraj Biologie

2.05.01 Hodnocení záchranných populací kriticky ohroženého druhu kuřička hadcová

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Studenti si mohou zvolit zapojení do jednotlivých částí. Experimenty jsou realizovány v době květu, tj. přibližně 1. polovina července pro experimenty a začátek června pro terénní monitoring.
Jedním ze způsobů záchrany kuřičky hadcové je vytváření jejích záchranných populací. Tento způsob ochrany však nese mnohá rizika. Jedním z rizik je i vytvoření sterilních kříženců v případě společného pěstování jedinců různého původu či blízce příbuzných druhů. Stážisté se zapojí do již rozběhnutých experimentů: - zahradní experiment monitorující vývoj kříženců v různých stresových podmínkách (sucho, vysoká kompetice, vysoký zástin) - skleníkový experiment, ve kterém se připravují mezidruhoví kříženci - terénní monitoring již vysazených jedinců
Hlavní město Praha Biologie

2.05.02 Využití v diamantů v biomedicíně

LEKTOR STÁŽE RNDr. Veronika Benson, Ph.D.
INSTITUCE Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Naše skupina pracuje na využití nanodiamantu pro biologické a medicínské využití. Pracujeme jak s diamantovými filmy, tak převážně s nanodiamantovými částicemi, které používáme jako nosiče léčiv nebo fluorescenční sondy k zobrazování makromolekul a buněk. Během stáže se podíváme jak interakce nanodiamantu mění vlastnosti buněk a to jak na úrovni jejich fyziologie, tak i na úrovni genové a proteinové exprese.
Středočeský kraj Biologie

2.05.03 Význam interakcí rostlin a půdy pro strukturu rostlinných společenstev

LEKTOR STÁŽE Doc. RNDr. Zuzana Munzbergova, PhD.
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
Cílem stáže je podíl na výzkumu týkajícího se významu interakcí rostlin a půdy pro strukturu rostlinných společenstev. Nabízí se široké spektrum možností pokusů v laboratoři i částečně terénu, sledování druhových vlastností souvisejícími s interakcemi s půdou, studia významu mykorhizní symbiózy pro tyto interakce apod. Je zde široká škála možností, konkrétní podoba závisí na dohodě se zájemcem.
Jihomoravský kraj Biologie

2.05.04 Výzkum migrace ptáků pomocí geolokátorů a analýzy stabilních izotopů

LEKTOR STÁŽE RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
INSTITUCE Ústav biologie obratlovců
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 20
Miliony tažných ptáků ročně překonávají dlouhé vzdálenosti mezi evropskými hnízdišti a zimovišti v subsaharské Africe. I přes dlouhodobé snahy o odhalení detailů těchto pravidelných přesunů u jednotlivých druhů jsou naše znalosti o poloze zimovišť většiny hnízdních populací malých druhů ptáků poměrně kusé. Technologický pokrok v miniaturizaci elektronických zařízení však přinesl možnost využít malé světelné geolokátory ke studiu právě těchto malých druhů. Geolokátory zaznamenávají intenzitu světla, ze které lze posléze rekonstruovat polohu a načasování tahových zastávek a zimovišť. Tyto informace jsou klíčové pro pochopení populačních změn, cílenou ochranu druhů a určení prostorové propojenosti jedinců z různých hnízdních populací na zimovišti, která umožňuje lépe předvídat vliv změn prostředí a klimatu na populační dynamiku daného druhu. V této práci student využije světelné geolokátory k odhalení načasování tahu a lokalizaci zimovišť dvou druhů pěvců – rákosníka proužkovaného (Acrocephalus schoenobaenus) a cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides). Dále zanalyzuje poměry stabilních izotopů vodíku (δ2H) vzorků per desítek hnízdících jedinců, které nesou informaci o geografickém původu tkání, a určí tak propojenost jedinců studované hnízdní populace na zimovišti u těchto dvou druhů. Tato práce zjistí dosud neznámou polohu zimovišť daných hnízdních populací obou druhů, přispěje k hlubšímu pochopení migrační ekologie malých druhů ptáků a poodhalí variabilitu v tomto chování mezi jednotlivými druhy. Téma stáže nabízí na vlastní kůži si vyzkoušet pestrou paletu stěžejních typů vědeckých dovedností: práci v terénu, v laboratoři, jakož i analýzu dat a prezentaci výsledků. Konkrétně se bude jednat o: - aktivní účast při odchytech a kroužkování volně žijících ptáků - asistenci při aplikaci geolokátorů a zpětných odchytech jedinců sledovaných těmito zařízeními - odběr vzorků per (vše pod dohledem proškoleného odborníka) - analýzu světelného záznamu zachyceného geolokátory a výpočet načasování a polohy jednotlivých fází ročního cyklu - čištění a přípravu vzorků na analýzu stabilních izotopů - přiřazení hodnot δ2H získaných ze vzorků do izotopových map oblastí zimoviště - psaní vědeckého reportu a prezentaci výsledků
Jihomoravský kraj Biologie

2.05.05 Molekulární aspekty květního vývoje u dvoudomých rostlin

LEKTOR STÁŽE Ing. Vojtěch Hudzieczek, Ph.D.
INSTITUCE Biofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Vývoj květních pohlavních orgánů je velmi důležitá součást života rostliny, která rozhoduje o tom jak úspěšná bude reprodukce. Dvoudomé rostliny v tomto období realizují buďto samčí nebo samičí pohlaví. Geneticky je tento vývoj často řízen pohlavními chromozomy podobně jako u savců. Práce se bude zabývat studiem funkce genů, které se nacházejí na pohlavních chromozomech u dvoudomých druhů rostlin a hrají roli ve vývoji reprodukčních orgánů.
Hlavní město Praha Biologie

2.05.06 Diferenciace kmenových buněk pro účely kardiovaskulárního tkáňového inženýrství

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jana Musílková, CSc.
INSTITUCE Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v civilizovaném světě. Současné cévní náhrady jsou nedostatečné, proto vyvíjíme moderní dvousložkové kardiovaskulární náhrady obsahující i buněčnou složku. K tomuto účelu se snažíme diferencovat kmenové buňky směrem k hladkému svalu. Náplní stáže bude naučit studenta zacházet s buněčnými kulturami, sledovat vývoj specifických struktur pomocí imunofluorescenčního barvení a sledování exprese markerů hladkého svalu pomocí Real Time PCR.
Středočeský kraj Biologie

2.05.07 Mykorhizní houby v orných půdách

LEKTOR STÁŽE Mgr. Martina Janoušková, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Arbuskulárně mykorhizní houby jsou téměř všudypřítomnými půdními mikroorganismy, protože tvoří symbiózu s většinou rostlinných druhů. Intenzivní zemědělství však negativně ovlivňuje jejich množství i diverzitu. V rámci stáže se student bude podílet na výzkumu arbuskulárně mykorhizních hub v orných půdách pomocí kultivačních pokusů a molekulárně genetických metod.
Hlavní město Praha Chemie

2.08.01 Studies of Collagen-like Peptide

LEKTOR STÁŽE Dr Tao Wu
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Student with some chemical experimental skills is preferred.
The goal is to develop efficient analytical method to distinguish different types of collagen, which is rich located in connective tissues including skin, tendon, bone and cartilage in mammals. Collagen-like peptide will be prepared as models for studies.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.