Databáze stáží

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2020 již, bohužel, skončilo. Na podzim zde najdeš novou nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Středočeský kraj Geologie

1.17.04 Dinosauří stopy

LEKTOR STÁŽE Mgr. Petr Schnabl, Ph.D.
INSTITUCE Geologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Vhodné pro tým dvou prakticky zaměřených studentů, od studentů je při řešení výzkumného problémů vyžadována samostatnost.
Na mnoha místech naší planety se v jurských a křídových usazených horninách nachází dinosauří stopy. Na lokalitách, kde větrem unášený písek tvořil písečné duny, se stopy kříží přes sebe tak, že se zdá, že tyto nehostinné oblasti byli plné dinosaurů. Během stáže si žáci vyrobí modely dinosauřích nohou, a budou studovat, jak hluboko se jednotliví dinosauři bořili a do jaké hloubky stlačovali zeminu tak, že až do dnešního dne je po nich patrný záznam.
Středočeský kraj IT

1.19.01 Rozšířená realita ve výpočetní mechanice

LEKTOR STÁŽE Ing. Ján Kopačka, Ph.D.
INSTITUCE Ústav termomechaniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cílem stáže bude seznámit se s technologií rozšířené reality a prozkoumat její potenciál pro využití ve strukturální analýze pomocí metody konečných prvků. Po zvolení vhodného objektu případové studie bude nejprve vytvořen výpočtový model. Výstup tohoto modelu bude dále mapován pomocí rozšířené reality na reálný objekt. V dalším kroku může být reálný objekt vybaven senzory pro získání vstupních parametrů výpočtového modelu a v závislosti na nich v reálném čase aktualizovat výsledky simulace. Takovýto pokročilý model může být využit k zpětnovazebnímu řízení či predikci stavu. Stážisté se obeznámí s knihovnou Vuforia a vyvinou svou vlastní aplikaci pro mobilní zařízení.
Hlavní město Praha IT

1.19.02 Moderní metody digitálního zpracování obrazu

LEKTOR STÁŽE Dr.Ing. Jan Schier
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Předpokladem pro stáž je znalost angličtiny a zájem o informatiku - určitá zkušenost s programováním v jazyku Python nebo Java.
Stáž je zaměřena na metody digitálního zpracování obrazu, s praktickou aplikací zejména na mikroskopické snímky biologických preparátů. Student se v průběhu stáže seznámí s metodami používanými např. pro potlačení šumu nebo nalezení buněk nebo jiných objektů. Vyzkouší si přitom jak základní metody, tak složitější, založené např. na neuronových sítích. Pracovat bude s volně dostupnými nástroji, jako je např. Numpy, Scikit-image nebo ImageJ a použije GPU karty, dostupné na pracovišti.
Hlavní město Praha Matematika

1.22.01 Dynamika dynamických systémů

LEKTOR STÁŽE RNDr. Cyril Fischer, PhD.
INSTITUCE Ústav teoretické a aplikované mechaniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Názvem "dynamické systémy" se označují matematické rovnice, které popisují děj. Je samozřejmě zajímavé, když matematický model představuje nějakou skutečnou činnost nebo reálný systém. Počet zajíců a lišek na pustém ostrově nebo provoz na městském okruhu. Ale matematický model není na konkrétní aplikaci závislý. Naopak, studium parametrů matematického modelu umožňuje najít typické chování nebo kritické stavy, příčiny změn nebo selhání modelu, atd. Interpretací výsledků pak můžeme něco říci o chování modelované skutečnosti. Používané rovnice bývají poměrně jednoduché - ze dvou důvodů. I jednoduché rovnice totiž často popisují velice složité děje, na druhou stranu, složité rovnice se řeší velice obtížně. Analytická řešení jsou známá jen pro jednoduché případy, proto je potřeba je řešit numericky, tj. pomocí počítačů. Cílem stáže je naučit se (a hlavně školitele) používat program AUTO-07P (https://dsweb.siam.org/Software/auto-07p). Její rozsah je do značné míry variabilní: může se omezit na prosté programování, nebo i na pochopení některých základních či složitějších postupů. Stáž je teoretická, bude probíhat v malém týmu formou pravidelných seminářů. Studenti se vzájemně seznámí se základními numerickými metodami, s řešením jednoduchých obyčejných diferenciálních rovnic, se základními pojmy teorie dynamických systémů, s počítačovým systémem Wolfram Mathematica a (jak doufám) i se systémem AUTO-07P. Trocha chaosu také neuškodí. Požadované znalosti: základy matematiky
Středočeský kraj Technika

1.27.01 Omniphobic self-cleaning surface by ultra-fast laser pattering

LEKTOR STÁŽE Dr Jagdheesh Radhakrishnan
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
The research proposal aims to develop a functional (omniphobic: superhydrophobicity and super-oleophobicity and anti-finger) surfaces by introducing nanoscale self-organising surface structures using High Intensity Ultra-Short Pulse Laser (USPL) patterns and low energy nanomaterial coatings. A new USPL pattern is going to be developed in order to achieve pattern in large area in reduced time frame. The surface would be subjected for wetting property, self-cleaning and anti-finger testing at laboratory standards.
Hlavní město Praha Technika

1.27.02 Vesmírné solární plachty

LEKTOR STÁŽE Ing. Radek Kolman, PhD.
INSTITUCE Ústav termomechaniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Během studentské vědecké stáže bude věnována pozornost základním fyzikálním principům pro pochopení funkce pohonu vesmírných těles pomocí vesmírných solárních plachet. Bude realizována rešerše aktuálních konstrukčních řešení vesmírných solárních pohonů založených na membránových strukturách. Bude studováno použití vhodných tenkostěnných kompozitních fólií v aktuálních aplikacích a realizovaných projektech. Speciální pozornost bude věnována dynamice při rozbalení konstrukce do finálního tvaru, budou analyzovány kritické stavy a mechanizmy pro optimální vypnutí plachty pro maximalizování aktivní plochy plachty s ohledem na její zvlnění. Závěrem stáže stážisté navrhnou vlastní řešení vesmírné plachty.
Jihočeský kraj Technika

1.27.03 Měření magnetického pole země

LEKTOR STÁŽE Ing. Michal Vlk, Ph.D.
INSTITUCE Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Zájemce se seznámí s konstrukcí přístrojů pro měření malých magnetických poli s rozlišitelností řádu pT a to až na úroveň elektronických obvodů. Dále se seznámí s technikami pořizovaní dlouhodobé časové řady (řadu 100 let).
Hlavní město Praha

1.99.02 Růst luminiscenčních monokrystalů z taveniny a jejich charakterizace optickými, luminiscenčními a termickými metodami

LEKTOR STÁŽE Ing. Robert Kral, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž bude víceoborová zahrnující fyziku a chemii (tj. syntézu a růst krystalů, luminiscenci a termickou analýzu)
Stáž bude zaměřena na růst krystalů z taveniny nejprve modelových sloučenin na bázi halogenidů a vysokoteplotních oxidů metodou micro-pulling-down (případně vertikální Bridgmanovou metodou), např. chloridu sodného a lutecito-hlinitého granátu. Dále bude zahrnovat přípravu a růst sloučenin hygroskopických halogenidů, např. cesno-hafničitého chloridu nebo chloridu olovnatého dopovaného kovy vzácných zemin (s cílem sledovat vliv tažící rychlosti na koncentrační profil dopantu v krystalu). U lutecito-hlinitého granátu bude studován vliv růstových podmínek na složení (stechiometrii) připraveného krystalu. Ve druhé fázi bude stáž zaměřena na charakterizaci připravených monokrystalů optickými a luminiscenčními metodami měřením absorpčních a fotoluminiscenčních spekter při pokojové teplotě. Metodami termické analýzy budou měřeny modelové sloučeniny a vybrané monokrystaly s cílem charakterizovat tepelné vlastnosti materiálů.
Hlavní město Praha

1.99.03 České literární osobnosti jinak, aneb máte pocit, že o nich víte vše?

LEKTOR STÁŽE PhDr. Petra Večeřová, PhD.
INSTITUCE Ústav pro českou literaturu
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: obor stáže: bibliografie, biografistika, česká literatura, informační věda
Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá, nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání.
Hlavní město Praha

1.99.04 Programování hydrologického modelu

LEKTOR STÁŽE Ing. Jan Hnilica, Ph.D.
INSTITUCE Ústav pro hydrodynamiku
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: stáž svým zaměřením spadá převážně do oboru Hydrologie, částečně též Informatika
Student se seznámí s přírodními procesy probíhajícími v povodí a se způsoby, jakými jsou tyto procesy simulovány v hydrologických modelech. Praktická část bude spočívat v naprogramování vlastního jednoduchého hydrologického modelu. Model bude testován při simulaci srážko-odtokového procesu na experimentálním povodí Ústavu pro hydrodynamiku. Podmínkou stáže jsou alespoň základy programování v některém z běžně používaných programovacích jazyků (C, C++, C#, Python, Pascal).

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.