Databáze stáží

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2020 již, bohužel, skončilo. Na podzim zde najdeš novou nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.06 Polovodičové nanotyčky pro elektroniku a fotoniku

LEKTOR STÁŽE Ing. Jan Grym, Ph.D.
INSTITUCE Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Nabízíme možnost zapojit se do výzkumu v našem týmu i nad rámec standardních osmi hodin stáže měsíčně.
S polovodičovými materiály a strukturami se dnes setkáváme ve všech oblastech života: od světla v našich domovech, přes elektroniku v moderních automobilech, solární panely na střechách domů, inteligentní elektrorozvodné sítě a senzory, chytré telefony a tablety, výkonné počítače, až po ultrarychlé optické komunikace. Rozměry polovodičových struktur se neustále zmenšují. Snažíme se pochopit chování elektronů a fotonů v polovodičových nanostrukturách, abychom zlepšili stávající elektronické a fotonické součástky nebo mohli navrhnout nové. Zaměřujeme se na přípravu a charakterizaci polovodičových nanotyček o rozměrech v řádu desítek až stovek nanometrů. Chcete se naučit, jak připravit polovodičové nanotyčky z vody? Pochopit, co je v pozadí jejich růstu? Jak ovlivnit jejich velikost, tvar a fyzikální vlastnosti? Naučit se manipulovat s nanoobjekty v elektronovém mikroskopu? Změřit elektrické vlastnosti jednotlivých nanotyček? Umožníme vám pracovat na unikátním nanotechnologickém a nanodiagnostickém přístroji s fokusovaným elektronovým a iontovým svazkem, injekčním systémem plynů, nanomanipulátory a řadou detektorů, který vám umožní tyto činnosti uskutečnit a odpovědět na položené otázky.
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.09 Urychlování částic elektromagnetickými vlnami v kosmickém plazmatu

LEKTOR STÁŽE Mgr. Miroslav Hanzelka
INSTITUCE Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Kosmický prostor v blízkosti naší planety není zcela prázdný, jak by se mohlo na první pohled zdát. Družicová měření již dávno prokázala, že je ve skutečnosti vyplněn řídkým plynem ionizovaných částic, tedy plazmatem. Toto kosmické plazma je navíc protkáno siločarami zemského magnetického pole, což z něj činí velice dynamické prostředí, v němž mimo jiné mohou vznikat elektromagnetické vlny šířící se na dlouhé vzdálenosti. K zajímavému efektu dochází, když se intenzivní vlna setká se skupinou rychle se pohybujících částic, které splňují tzv. rezonanční podmínku. Tyto částice, např. elektrony či protony, jsou v takovém případě vlnou zachyceny a vezou se na ní jako surfaři, což může vést k jejich prudkému urychlení. Někdy se rychlost částic přiblíží až rychlosti světla, pak hovoříme o relativistických částicích. Urychlené částice dokážou proletět ochranným obalem měřicích přístrojů umístěných na satelitech a poškodit citlivá vědecká zařízení. Úkolem studenta, který si vybere tuto stáž, bude zkoumat chování částic rezonujících s elektromagnetickou vlnou v plazmatu. Interakci bude simulovat na základě numerického řešení pohybových rovnic nabité částice v elektromagnetickém poli. Výstupem by mělo být zhodnocení vlivu parametrů vlny na trajektorii a výslednou rychlost interagujících částic. Předpokládaný průběh stáže je následující: Student se nejprve seznámí s fyzikálními principy interakce mezi nabitou částicí a elektromagnetickou vlnou (elektromagnetické pole, Lorentzova síla). Poté bude uveden do numerických metod potřebných k řešení obyčejných diferenciálních rovnic (diskretizace problému, explicitní a implicitní metody, metody zachovávající fázový objem). Tyto první dva body mohou být provedeny na zcela základní, ale i na pokročilejší úrovni, záleží na zájmu studenta. Poté se student obeznámí s řešením pohybové rovnice pro nabitou částici pomocí krátkého kódu sepsaného v jazyce Python (student, který projeví zájem sepsat vlastní kód, může použít libovolný programovací jazyk). Po zbytek projektu bude student modifikovat vstupní parametry a zpracovávat a analyzovat výstupy.
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.10 Simulace šíření elektromagnetických vln v nehomogenních strukturách

LEKTOR STÁŽE Mgr. Hynek Němec, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Elektromagnetické záření v homogenních materiálech se může šířit ve formě rovinných vln. Šíření elektromagnetických vln v nehomogenních strukturách je výrazně složitější; s využitím Huygensova principu si jej můžeme představit jakou interferenci vln prošlých různými částmi struktury. Jsou-li komponenty struktury mnohem menší než vlnová délka záření, chová se struktura alespoň navenek jako homogenní materiál, charakterizovaný efektivními vlastnostmi (tzv. metamateriál). Ve strukturách tvořených většími komponentami (tzv. fotonické krystaly) se i navenek uplatňuje jejich vnitřní struktura a mohou proto způsobovat např. difrakci dopadajících vln. Cílem práce je systematická studie rozložení elektrického pole v různých strukturách zajímavých pro probíhající výzkum. Aktuálně se například zajímáme o soustavu štěrbin v kovové vrstvičce: protože kovová vrstva koncentruje ve štěrbinách elektrické pole, je interakce mezi elektromagnetickým zářením a materiálem v blízkosti štěrbiny zesílena, což výhledově umožňuje studium velmi malých množství materiálů.
Jihomoravský kraj Fyzika

1.15.11 Základy elektronové mikroskopie

LEKTOR STÁŽE prof. Tomáš Kruml, CSc.
INSTITUCE Ústav fyziky materiálů
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student se seznámí se základními principy elektronové mikroskopie a s ovládáním elektronového mikroskopu TESCAN Lyra a bude se účastnit práce na tomto mikroskopu pod vedením pracovníků ÚFM.
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.14 Experimentální astročásticová fyzika

LEKTOR STÁŽE RNDr. Martina Boháčová, PhD.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Kosmické částice ultravysokých energií přinášejí svědectví o nejenergetičtějších procesech ve vesmíru. Observatoř Pierra Augera, která se nachází v provincii Mendoza v Argentině, detekuje částice kosmického záření pomocí širokých atmosferických spršek, které tyto částice vytvářejí. Procesy jako scintilace nebo Čerenkovovo záření v materiálu detektoru vytvářejí optickou odezvu, kterou je potřeba zaznamenat a zpracovat. Přesné změření sekundárních částic spršky je nezbytné k rekonstrukci vlastností původní částice kosmického záření. V rámci stáže se student/ka seznámí s charakterizací používaných fotodetektorů, od optické instrumentace přes ovladací elektroniku, až po zaznamenávání a vyhodnocení naměřených dat.
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.15 Příprava a měření moderních polovodičových struktur

LEKTOR STÁŽE prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Studentům stačí solidní základy středoškolské fyziky, ostatní se naučí u nás.
Technologie plynné epitaxe z organokovových sloučenin (MOVPE – z anglického Metal Organic Vapour Phase Epitaxy) patří do skupiny epitaxí z plynné fáze. Pro přípravu sloučeninových polovodičů se využívají organokovové molekuly (např. Ga(CH3)3) a hydridy (NH3). Tyto prekurzory jsou v plynné fázi spolu s nosným plynem, kterým je obvykle vodík nebo dusík s čistotou lepší než 1 ppb (1 molekula nečistoty na 109 molekul nosného plynu), dodávány do reaktoru. V reaktoru poté dochází nad zahřátou podložkou (což bývá safír, křemík či GaN), k tepelnému rozkladu těchto prekursorů a atomy takto vzniklé tvoří na substrátu jednotlivé monokrystalické vrstvy materiálu, třeba i monoatomární. Touto metodou je možné připravit vysoce kvalitní a ultra-tenké polovodičové vrstvy s nízkou koncentrací defektů a nečistot. Je také možné připravovat složité struktury z různých materiálů, tzv. heterostruktury. Tyto struktury se využívají jako aktivní oblasti v mnoha již používaných součástkách jako jsou LED, laserové diody, vysokofrekvenční výkonné tranzistory apod. Budoucí využití vidíme v nových rychlých a účinných scintilátorech (detekce ionizujícího částicového záření), jedno-fotonových emitorech, jedno-elektronových tranzistorech pro nejrůznější aplikační oblasti. Struktury připravené v naší laboratoři (https://www.fzu.cz/~movpe/index.html) se měří a studují na nejmodernějších přístrojích v řadě laboratoří ve FZÚ i jinde. Sledují se optické, elektrické a strukturní vlastnosti vrstev a struktur. Studenti se budou podílet na přípravě i studiu materiálů na bázi nitridu gallitého (GaN), které připravujeme pro reálné aplikace ve spolupráci s předními českými i mezinárodními firmami.
Jihomoravský kraj Geografie

1.16.02 Taktický urbanismus a bezbariérové mapování na území města Brna

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž navazuje na dlouhodobé aktivity ÚGN v oblasti mapování bezbariérového prostoru měst s využitím metod taktického urbanismu. Cílem stáže je s využitím moderních technologií (laserové měřiče, GPS, skenery) zmapovat fyzické bariéry prostoru území statutárního města a tyto zpracovat v prostředí geografického informačního systému do podoby tematické mapy. Součástí stáže je i širší (sociálně-geografický) výzkum bezbariérovosti prostoru.
Jihomoravský kraj Geografie

1.16.04 Změny kulturní krajiny optikou historické geografie

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž je zaměřena na využití různých (především kartografických) zdrojů při jejich digitalizaci a studiu vývoje krajiny na vybraném území. Cílem je osvojit si badatelskou techniku kombinující IT (využívání geografického informačního systému), historickou geografii a současné vnímání prostoru. Výstupem jsou tematické mapy využití půdy v různých časových řezech.
Hlavní město Praha Geologie

1.17.02 Analogové modelování deformace hornin - střižná zóna v gypsu

LEKTOR STÁŽE Mgr. Vladimir Kusbach, PhD.
INSTITUCE Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: AMS (anisotropy of magnetic susceptibility), PIV (particle image velocimetry) Stáž může být vedena v češtině nebo angličtině Internship can be conducted both in Czech and English
Během deformačních procesů dochází v horninách ke vzniku různých strukturních útvarů. Jedním z nich jsou i střižné zóny, místa v hornině, kde dochází k posunu dvou horninových bloků vůči sobě, bez toho aby hornina praskla. Tento proces nelze studovat do všech podrobností na přírodních vzorcích a je proto třeba tyto procesy modelovat v laboratoři. Student bude zpracovávat sadu sádrových analogových modelů střižných zón s různou reologií a rychlostí deformace, kde je pro studium vnitřní stavby přidán magnetický prášek. Škála řešených problémů se rozprostírá od dokumentace modelů v 2D a 3D, přes studium deformační stavby měřením magnetických vlastností vzorků z modelů, až k dokumentaci velikosti deformace metodou PIV (particle image velocimetry). Student se skrze nabízenou stáž bude podílet na studiu deformačních procesů v horninách a seznámí se magnetickými laboratorními metodami užívanými ve strukturní geologii. During the deformation processes various structural features occur in the rocks. One of them are shear zones, places in the rock, where two rock blocks move along each other without the rock breaking. This process cannot be studied in every detail on natural samples and it is therefore necessary to model these processes in a laboratory. Student will process a set of gypsum analog models of shear zones with different rheology and strain rate, where magnetic powder is added for the study of inner structures. The range of problems solved ranges from documentation of models in 2D and 3D, through the study of deformation structures by measuring the magnetic properties of samples from models, to documentation of the magnitude of deformation by the PIV (particle image velocimetry) method. Through the offered internship the student will participate in the study of deformation processes in rocks and will be acquainted with magnetic laboratory methods used in structural geology.
Hlavní město Praha Geologie

1.17.03 Zobrazování lokálních geologických útvarů pomocí seismického neklidu

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jan Burjánek, Ph.D.
INSTITUCE Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Oborem stáže může být i fyzika.
Zemský povrch neustále kmitá a vibruje, což se označuje termínem seismický neklid (či šum). Tyto nanometrové deformace se šíří pod zemským povrchem formou seismických vln a nesou tak unikátní informace o struktuře Země. Ačkoli je seismický neklid všude kolem nás, je příliš slabý na to, aby ho člověk pocítil. Lze jej však měřit a zaznamenávat citlivými přístroji (seismografy), které nám tak poskytují pohled pod zemský povrch. V rámci stáže se naučíš nainstalovat seismograf, vyjedeš do terénu a provedeš měření seismického neklidu ve vybrané oblasti (např. skalní město, kráter vulkánu v západních Čechách, na sedimentech Chebské pánve). Měření pak zpracuješ na počítači a provedeš interpretaci.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.