Databáze stáží

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2020 již, bohužel, skončilo. Na podzim zde najdeš novou nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Hlavní město Praha

1.99.01 Globální dlouhodobé změny v horní atmosféře

LEKTOR STÁŽE RNDr Jan Laštovička, DrSc
INSTITUCE Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: horní atmosféra - globální změny
Rostoucí koncentrace skleníkových plynů působí nejen na přízemní vrstvy atmosféry, kde způsobuje známý skleníkový ohřev, ale i na horní atmosféru. V horní atmosféře, která je velmi řídká, dělá ale růst koncentrace CO2 opačný efekt, ochlazování, které je podstatně silnější než ohřev u povrchu. Toto ochlazování pak působí změny prakticky všech parametrů horní atmosféry, které jsou ale modifikovaná dalšími dlouhodobými vlivy jako změny koncentrace ozónu nebo magnetického pole Země. Se studentem/studentkou se domluvíme, kterému vybranému parametru a jeho dlouhodobým změnám by se věnoval, a to podle jeho/jejího zájmu a našich momentálních potřeb.
Jihomoravský kraj Historie

3.18.04 Tradice českých bádání o Rusku

LEKTOR STÁŽE doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.
INSTITUCE Historický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Dějiny východní Evropy patří nepochybně k významným součástem poznání světa. Mnohé z toho, co se v současnosti v této části světa děje, má svoje historické kořeny. Mnohé toho, co nyní o nich zkoumáme, již činili naši předchůdci. Cílem stáže je sonda do dějin českého východoevropského dějepisectví se zaměřením na Rusko. Její forma je vymezována jako kritické studium tvorby, tematického a metodologického zaměření vybraného zakladatele českého (československého) studia dějin východní Evropy a jeho začlenění do historických a historiografických souvislostí vývoje vědního oboru dějepisectví. Výsledkem stáže je písemné zpracování kritického zhodnocení poznatků získaných studiem prací vybrané osobnosti, pramenů týkajících se jeho života a literatury o dějepisném proudu, do něhož náležela. Stáž bude směrována na poznatky moderního bádání o dějinách dějepisectví, zčásti pak o nahlížení na dějiny konkrétních událostí z dějin východní Evropy (Ruska). Důraz bude kladen na práci s primární a sekundární literaturou spojenou se základními formami archivního studia.
Hlavní město Praha Astronomie

1.02.01 Jsou současné astrometrické katalogy připraveny na mezihvězdné lety nadsvětelnou rychlostí?

LEKTOR STÁŽE RNDr. Soňa Ehlerová, PhD
INSTITUCE Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Kosmické lodě ve sci-fi románech často využívají nadsvětelný pohon (který je v rozporu se současnými fyzikálními vědomostmi, ale vzhledem k rozsáhlosti vesmíru je velmi praktický). Žádná taková loď se neobejde bez navigátora, který dokáže z rozložení hvězd na obloze určit polohu lodi. Nejlepší současný katalog hvězdných poloh a vzdáleností, Gaia DR2, obsahuje informace o více než miliardě hvězd, ale zatím nikdo nezkoumal, do jaké vzdálenosti od Slunce je pro mezihvězdné navigátory použitelný. Skupina Fyziky galaxií na Astronomickém ústavu AV ČR se dlouhodobě věnuje vztahům mezi mladými hvězdami a mezihvězdným plynem, a to jednak studiem rozložení hvězd v okolí Slunce (Gouldův pás), jednak numerickými výpočty rázových vln (např. výbuchy supernov) v mezihvězdném prostředí. Tento vliv je možné sledovat i v rozložení hvězd.
Středočeský kraj Astronomie

1.02.02 Shluky a páry meteorů v meteorických rojích

LEKTOR STÁŽE RNDr. Pavel Koten, PhD.
INSTITUCE Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Některé meteory se vyskytují ve dvojicích či větších skupinách. Není vždy jasné, jestli tyto páry či skupiny spolu fyzicky souvisí či se jedná o náhodný výskyt. Studium meteorů zaznamenaných z dvojstaničního pozorování pomocí videotechniky nám umožňuje určit atmosférické dráhy meteorů a následně vzájemné vzdálenosti meteorů v párech či skupinách. Na tomto základě je možno dále zkoumat, zda pozorované meteory spolu opravdu souvisí a pokusit se určit vzdálenost od Země, kde došlo k jejich fragmentaci. Stáž bude součástí širšího projektu, který se zabývá fragmentací meteoroidů v meziplanetárním prostoru.
Středočeský kraj Geologie

1.07.05 Vulkanismus v Čechách

LEKTOR STÁŽE Mgr. Petr Schnabl, Ph.D.
INSTITUCE Geologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Je český vulkanismus opravdu vyhaslý? Může se sopečná aktivita opět obnovit? Kde se může objevit další sopečný kužel? Na tyto a mnoho dalších otázek přijdeme během stáže, kde se student seznámí s paleo- a rock- magnetickými metodami a pod odborným dohledem si sám změří některé sopečné horniny.
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.01 Výpočty vibrační optické aktivity

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Mnoho biologicky zajímavých molekul je chirálních a jejich zrcadlové obrazy se mají jako pravá ruka k levé. Toho se dá využít ke zkoumání struktury pomocí spektroskopických metod. V rámci stáže se zaměříme na to, jako modelovat spektra a ostatní vlastnosti molekul pomocí moderních výpočetních metod. (viz např. http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/pdf/190.pdf)
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.02 Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů

LEKTOR STÁŽE Ing. Alexey Bubnov, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Akce Otevřená věda se účastníme již několik let.
Úkolem této stáže je studium mezomorfních vlastností nových termotropních kapalných krystalů s protáhlými molekulami, vytvářejícími vrstevnaté smektické fero- a antiferoelektrické fáze. Cílem studia je přispět k lepšímu porozumění vztahu mezi objevem kapalně krystalické fáze a molekulární strukturou určitého typu pokročilých organických materiálů. Jako hlavní experimentální metody budeme využívat pozorování a interpretaci charakteristických textur různých fází v polarizovaném světle optického mikroskopu a určování teplot fázových přechodů metodou diferenční skenovací kalorimetrie.
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.03 Zpracování dat ze srážek v urychlovači LHC

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Práce je vhodná pro studenty se zájmem o fyziku a výpočetní techniku. Většina úkolů spočívá ve vytváření krátkých programů pro zpracování dat.
Velký hadronový urychlovač LHC v mezinárodní organizaci pro částicovou fyziku CERN je největším urychlovačem na světě. Experimenty na něm měří srážky protonů a snaží se objevit nové částice a přesně proměřit vlastnosti srážek. Nejznámějším objevem je pozorování Higgsova bosonu. Část reálných dat byla uvolněna všem zájemcům. V rámci stáže se student seznámí s nástroji na zpracování dat a bude moci vytvořit vlastní zjednodušenou analýzu poskytnutého vzorku dat.
Středočeský kraj Fyzika

1.15.04 Měření ionizujícího záření

LEKTOR STÁŽE Ing. Veronika Olšovcová, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Použité metody: opticky stimulovaná luminiscence, Monte Carlo, spektrometrie
Prozkoumání tajů ionizujícího záření a radioaktivity. Jak se liší chování různých částic? Jak takové částice zachytit a změřit jejich energii? A jak se před nimi chránit? Na tyto otázky a mnohé další můžete najít odpověď u nás. V rámci práce se student seznámí se základními fyzikálními principy přírodní radioaktivity a člověkem vytvářeného záření. Naučí se některé parametry změřit a také je předpovídat s použitím výpočetního softwaru. Konkrétní zaměření práce (více měření či výpočtů) se bude odvíjet od oblasti zájmu studenta.
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.05 Solar Orbiter: první pozorování vlnového přístroje TDS/RPW na cestě vstříc Slunci

LEKTOR STÁŽE RNDr. David Píša, Ph.D.
INSTITUCE Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Solar Orbiter je kosmická sonda Evropské kosmické agentury (ESA) pro blízký i vzdálený výzkum Slunce. Jde současně o vědeckou misi s největší českou účastí a podílem na čtyřech vědeckých přístrojích. Oddělení kosmické fyziky, ÚFA AV ČR, vyvinulo pro tuto sondu vlnový analyzátor TDS, který je součástí přístroje Radio & Plasma Waves (RPW). Tento analyzátor bude sloužit pro měření radiových a plazmových vln v meziplanetárním prostoru. Sonda bude startovat v únoru 2020 na svoji cestu ke Slunci trvající tři a půl roku. Během úvodní fáze mise se bude ověřovat funkčnost a správnost měření vlnového analyzátoru. Dále budou probíhat testy automatického systému pro pozemní zpracování vědeckých dat, které pak budou sloužit vědcům z celého světa.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.