Databáze stáží

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2020 již, bohužel, skončilo. Na podzim zde najdeš novou nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Jihomoravský kraj Dějiny umění

3.09.01 Uměleckohistorická topografie ve 21. století

LEKTOR STÁŽE Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D.
INSTITUCE Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž je vhodná zejména pro uchazeče, kteří se zajímají o dějiny umění nebo uvažují o studiu tohoto oboru na vysoké škole.
Uměleckohistorická topografie - místopis mapující umělecké památky daného regionu- má v české Akademii věd více než stoletou tradici. Dokončení prvního vědeckého soupisu uměleckých památek na našem území zůstává jedním z hlavních výzkumných úkolů Ústavu dějin umění AV ČR. Stážista se během stáže zapojí do přípravy hesla jedné, jím zvolné lokality. Seznámí se podrobně s povahou a specifiky topografické práce. Bude mít také příležitost zapojit se do redakčních prací na třetím svazku edice Umělecké památky Moravy a Slezska, který brněnské pracoviště aktuálně připravuje do tisku.
Hlavní město Praha Dějiny umění

3.09.02 Příprava podkladů a vkládání dat do databáze v rámci projektu Proměna venkovské architektury.(NAKI II)

LEKTOR STÁŽE Mgr. Ludmila Hůrková, Ph.D.
INSTITUCE Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student bude ve spolupráci s ostatními zaměstnaci oddělení topografie ÚDU AV ČR, v. v. i. připravovat podklady a posléze vkládat údaje do postupně vznikající databáze venkovské architektury na území České republiky.
Hlavní město Praha Dějiny umění

3.09.04 Propagace a popularizace vědy v Ústavu dějin umění

LEKTOR STÁŽE MgA. Barbara Líznerová
INSTITUCE Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Baví Tě psaní textů, komunikace s lidmi, sociální sítě a máš rád/a umění? Přijď k nám na stáž! Propagace ve vědeckém prostředí má trochu jiná pravidla než v soukromé sféře. Popularizujeme a vysvětlujeme, co dělají naši kolegové v rámci své vědecké činnosti, pořádáme konference, přednášky i výstavy, vydáváme knihy ve vlastním nakladatelství. Pro stáž je výhodou kladný vztah k umění, dobrá znalost českého jazyka a základů angličtiny (ta není podmínkou).
Hlavní město Praha Dějiny umění

3.09.05 Hudební repertoár na soukromých společenských setkáních v Praze 1815–1850

LEKTOR STÁŽE Dr Anja Bunzel
INSTITUCE Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž je součástí muzikologického projektu. Projekt oslovuje studenty se silným zájmem o hudbu a/nebo hudební historie (19. století). Tento projekt zkoumá evropské kulturní dědictví skrz hudebního repertoáru založeného na vybraných společenských setkáních v Praze v soukromých domech v 19. století. Hudba měla při takových setkáních klíčovou roli, avšak repertoár prováděný v těchto domech je jen málo známý. Mnozí skladatelé a skladatelky jsou dnes neznámí. Projekt zabývá se klíčovými otázkami zaměřenými na podobnosti a rozdíly v hudebním repertoáru a sociokulturní etiketě a tematizuje aspekty regionální hudební a kulturní identity a hudební migrace. Stáže se odehrává v různých knihovnách v Praze, online a v kabinetu muzikologie České akademie věd. Mnoho zdrojů je v němčině, takže německé dovednosti by byly výhodou. Lektorka není český rodilý mluvčí, takže je důležitá znalost angličtiny nebo němčiny.
Hlavní město Praha Filologie

3.13.01 Výzkum staročeských a raně novověkých přísloví aneb "Ktož neumie múdře mluviti, měl by se učiti múdře mlčeti?"

LEKTOR STÁŽE Mgr. Barbora Řezníčková, Ph.D.
INSTITUCE Ústav pro jazyk český
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Badatel si na stáži projde výzkumnou cestu jazykovědce zaměřeného na starou češtinu, a to díky výzkumu zdánlivě jednoduchého jazykového prostředku: přísloví. Na začátku cesty stojí kritická práce se sekundární literaturou současnou (s jazykovými monografiemi a studiemi) a staročeskou (starými rétorikami, gramatikami, frazeologickými sbírkami a literárními památkami z 14. až 19. století) a formulace vlastní badatelské otázky. Na základě takto nabytých poznatků bude badatel během stáže provádět vlastní výzkum na nově nalezených příslovích v rámci staročeských a střednědobých slovesných památek, bude sledovat přísloví z různých perspektiv; z hlediska jeho významu, gramatické formy, kontextu, z hlediska jeho vývoje atd. Při práci se seznámí se staršími podobami češtiny, vyzkouší si číst rukopisy, tisky a jejich moderní edice, pozná současné odborné příručky k tématu i starší podobu naukové literatury, a to v knižní i elektronické podobě. Výstupem stáže může být publikovatelná studie na téma přísloví.
Hlavní město Praha Filozofie

3.14.01 Etika umělé inteligence

LEKTOR STÁŽE PhDr David Černý, Ph.D.
INSTITUCE Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V průběhu stáže se stážisté seznámí se základními etickými problémy spojenými s umělou inteligencí, robotikou a superinteligencí.
Hlavní město Praha Historie

3.18.01 Po stopách první republiky

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Během stáže bude student/studentka spolupracovat na probíhajícím projektu mapování podstatných míst spojených s právním a společenským vývojem počátečních let Československé republiky a vytváření připravované databáze, zpřístupňující pomocí webu a aplikace v mobilním telefonu veřejnosti historicky zajímavá místa zmíněného období (místa událostí, sídel institucí či bydliště významných lidí) a kvalitní informace o nich. Při tom bude mj. možno zohlednit i region, z něhož student/studentka pochází. Zároveň si student/studentka zkusí pod supervizí lektora svůj vlastní malý výzkum, sestávající z práce s literaturou a z hledání v archivu. Bude-li se konat vhodná konference, vyzkouší si student/studentka rovněž práci na její přípravě a zabezpečení jejího průběhu. Stáž je vhodná pro studentky/studenty se zájmem o společenskovědní obory (historie, filosofie, právo, bohemistika, dějiny umění, literární věda, politologie, apod.).
Hlavní město Praha Historie

3.18.02 Historická a editorská práce na přípravě archivních dokumentů k vydání

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Během stáže bude student/studentka spolupracovat na projektu, zpřístupňujícím důležité historické a právněhistorické dokumenty, existující pouze v podobě archiválií. Po výkladovém seznámení se s kontextem v projektu řešené problematiky si studentka/student prakticky vyzkouší jednotlivé fáze procesu přípravy dokumentu k vydání v rámci knižní edice. Vyzkouší si práci v různých typech archivů, s metodikou výběru archivních předloh, práci s variantami textu, vytváření konkordancí, vytváření editorských poznámek, komentářů a jiných pomocných informací. Zároveň bude mít student/studentka možnost zaměřit se na určité historické dílčí téma, související s problematikou editovaných dokumentů a zkusit si na toto téma s radami lektora a se zpětnou vazbou od něj, menší vlastní výzkum, včetně archivní části. Bude-li se konat vhodná konference, vyzkouší si student/studentka rovněž práci na její přípravě a zabezpečení jejího průběhu. Stáž je vhodná pro studentky/studenty se zájmem o společenskovědní obory (historie, filosofie, právo, bohemistika, literární věda, apod.).
Hlavní město Praha Historie

3.18.05 Společnost v době Karla IV.

LEKTOR STÁŽE Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.
INSTITUCE Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Mnohonárodnostní a mnohojazykové prostředí v českých zemích za vlády Karla IV. přitahuje pozornost vědců i zájemců o historii z řad studentů. Právě jim je určena tato stáž. Student se naučí, co obnáší práce historika – specialisty na středověk - v moderní podobě, tedy zahrnující interdisciplinární přístupy k minulosti s důrazem na kulturní dějiny lucemburské epochy. V mnoha ohledech je základní pochopení fungování středověké společnosti relevantní také pro orientaci v současném světě. Student získá v rámci stáže možnost zorientovat se v tom, co obnáší odborná produkce o daném tématu, seznámí se se základy práce s prameny a tedy se způsoby získávání informací o společnosti zdánlivě blízké a zároveň exotické a vzdálené. Jelikož zájem o dobu Karla IV. provází také českou moderní společnost, možnou součástí stáže bude také zamyšlení nad moderními výklady středověkého panovníka a jeho doby.
Hlavní město Praha Historie

3.18.06 Česká šlechta ve středověku

LEKTOR STÁŽE Mgr. Robert Novotný, Ph.D.
INSTITUCE Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž se zaměří na přiblížení základních okruhů dějin šlechty ve středověku. Objasní stipendistům základní problémy současného výzkumu a především ukáže praktické postupy, jak vyhledávat a interpretovat údaje o konkrétních šlechticích či šlechtických rodech.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.